המפקח על הבנקים נוקט בצעדים להפחתת עמלות עבור משקי הבית והעסקים הקטנים

להודעה זו בקובץ WORD

 בנק ישראל מפרסם היום תיקון לכללי הבנקאות בנושא עמלות, במסגרתו יבוטלו דמי ניהול ניירות ערך בגין מק"מ ובגין קרנות כספיות, יוטלו מגבלות על עמלות הבנקים בגין פעולות  בניירות ערך, ויבוטלו עמלות נוספות למשקי בית ולעסקים קטנים. התיקון יכנס לתוקף בתחילת השנה (1.1.2013).

 
הצעדים האמורים מיועדים להגביר את התחרות על החיסכון לטווח קצר של משקי הבית; לשפר את יכולת ההשוואה של משקי הבית בפעילות בניירות ערך; להגביר את ההוגנות, ולהעניק ללקוחות הבנקים מידע רחב ונגיש יותר בנוגע לעמלות הנגבות מהם.
 

 

 


צעד ראשון ומקיף ביישום המלצות הצוות לבחינת התחרותיות בענף הבנקאות יצא היום באופן רשמי לדרך עם פרסום התיקון בכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) התשס"ח – 2008 (להלן – הכללים).
 
בנוסף, הורה המפקח על הבנקים למערכת הבנקאית לבצע תמחור מחדש של עמלות הנגבות בעד פעילות בניירות ערך, על מנת להתאימן, ככל שניתן, למחיר שנגבה בפועל.  
 
המפקח על הבנקים, דוד זקן: "לאחר בחינה מעמיקה של החסמים התחרותיים במערכת הבנקאית ושל היחסים בין הבנקים ללקוחותיהם, ולאחר גיבוש המלצות בנושא, החלטנו לנקוט בצעדים, שיביאו לחיזוק כוחם של משקי הבית והעסקים הקטנים. הפיקוח ימשיך לפעול, להקניית כלים ללקוחות הבנקים במטרה לשפר את יכולת ההשוואה בין השירותים והמוצרים הבנקאיים, לצמצם את פערי המידע בין הבנקים ללקוחותיהם, להעמיד אפשרויות בחירה מגוונות יותר, להקל ביכולת המעבר בין בנק לבנק, ולהעצים את כוח המיקוח של הלקוחות אל מול הבנקים ".
 
בפיקוח על הבנקים מבקשים להדגיש, כי בעוד שהתיקון עצמו מתייחס לתחום העמלות, הרי שיש בו גם להביא  לשינוי באופן התנהלות הלקוחות ובמגמות הרווחות בתחום זה.
 
 
 
 
 
העמלות העיקריות שבוטלו או שונו במסגרת תיקון הכללים, ובמסגרת הנחיות נלוות למערכת הבנקאית, והרציונאל העומד בבסיס השינוי:
 
1.      הצעד: ביטול דמי ניהול ניירות ערך בגין מק"מ ובגין קרנות כספיות
המטרה: הגברת התחרות על חיסכון משקי הבית, הגברת יכולת השוואה והבחירה בין אפיקי חיסכון שונים.

 
השקעת כספים בפיקדונות שקליים לטווחי זמן קצרים (עד שנה) היא אפיק החיסכון לטווח קצר השכיח ביותר בקרב משקי הבית. בתחום הפיקדונות עולה הטענה כי קיימת תחרות מועטה, וכפועל יוצא מכך שיעורי הריביות המוצעים ללקוחות הם נמוכים.
 
רכישת מק"מ והשקעת כספים בקרן כספית בבורסה הנן אפיק חיסכון חלופי להפקדת כספים בפיקדון שקלי, אך בעוד שהפקדת כספים בפיקדון שקלי אינה כרוכה בעלויות, קניית המק"מ והחזקתו, וכן השקעת כספים בקרן כספית, כרוכות בעלויות שונות כגון: עמלת קנייה, עמלת מכירה ופדיון, ודמי ניהול להחזקת ניירות ערך.
 
בשל היותם של המק"מ והקרנות הכספיות כלי השקעה חלופיים לפיקדון שקלי, הוחלט לא לאפשר לבנקים לגבות עמלת דמי ניהול ניירות ערך בגין מק"מ ובגין קרנות כספיות.
 
2.      הצעדים:     -    תמחור דיפרנציאלי בגין פעילות בניירות ערך בערוצים שונים;
-          חיוב הבנקים בקביעת עמלת מכסימום לקנייה ומכירה של ניירות ערך;
-          ביטול עמלות המינימום בגין ניהול פיקדון ניירות ערך;
-          הרחבת הפיקוח על עמלת העברת פיקדון ני"ע להעברת פיקדון של הלקוח גם מחוץ למערכת הבנקאית.
 
המטרה: הוזלת העלויות של פעולת קנייה ומכירה הנעשית בערוץ ישיר, ופישוט מבנה העמלות בגין פעילות בניירות ערך יביאו לשיפור המידע שבידי הלקוחות באשר למחיר שהם משלמים וכן להתייעלות המערכת בתחום פעילות זה. כמו כן, הרחבת הפיקוח על עמלת העברת פיקדון ני"ע גם מחוץ למערכת הבנקאית תקל על המעבר של לקוחות בין המערכת הבנקאית למערכת החוץ בנקאית ותתרום להגברת האיום התחרותי.
 
3.      הצעד: דרישה מהבנקים לבצע תמחור מחודש של עמלות בגין פעילות בניירות ערך
המטרה: התאמת סכומי העמלות, ככל שניתן, למחיר שנגבה בפועל. כמו כן, התאמת שיעורי העמלות לשינויים שחלו במבנה עמלות בגין פעילות בניירות ערך בהתאם לתעריפון החדש.
 
4.      הצעד: ביטול / שינוי בעמלות נוספות
 
§        ביטול העמלה בעד כרטיס מידע ובעד כרטיס משיכת מזומן -  הנפקת אמצעי לאחזור מידע בסיסי והיכולת למשוך מזומן ממכשיר אוטומטי הינן חלק מהתמורה הניתנת בעד עמלת ניהול החשבון, ועל כן אין לגבות עמלה נפרדת בגין כך.  

 
§        עמלה בעד טיפול באשראי ובביטחונות - העלאת הפטור מתקרה של 50,000 ₪ לתקרה של 100,000 ₪ להלוואות שלא לדיור, במטרה להגביר את יכולת ההשוואה באשראי למשקי בית ועסקים קטנים.
 
§        ביטול העמלה בגין שינוי מועד חיוב בכרטיס אשראי - מדובר בשירות נלווה להחזקת הכרטיס, אשר הוא חלק מדמי כרטיס חודשי ולכן יש להעניקו ללא חיוב נוסף.
 
§        עמלת דמי ניהול עסק קטן – השוואת המעמד של עסקים קטנים למשקי הבית, במטרה להקל עליהם לשאת בנטל הכספי הכרוך בניהול חשבון העובר ושב שלהם.
 
§        שני תיקונים נוספים בכללים: תיקון ההגדרה של "אזרח ותיק", במטרה להקנות זכאות אוטומטית לאזרח ותיק (אשר אינה מותנית בהצגת תעודה) לקבלת 4 פעולות על ידי פקיד בחודש במחיר פעולה בערוץ ישיר; עיגון חקיקתי לקביעת הפיקוח על הבנקים לפיה עבור ערבות המובטחת בפיקדון כספי ייגבה שיעור מופחת של עמלה.
 
5.      הצעד:  חיוב הבנקים לפרסם באתרי האינטרנט שלהם קישור ישיר לתעריפוני העמלות כך שיהיה זמין ונגיש ללקוחות.
המטרה: הגברת הנגישות למידע, והגדלת יכולת ההשוואה של הלקוחות בין העמלות הנגבות בבנקים השונים ובין עמלת התעריפון לעמלה המשולמת בפועל.
 
6.      הצעד: הכרזה על שירות הניתן על ידי סולק לנותן שירותי ניכיון, כשירות בר פיקוח
המטרה: הגברת התחרות בין חברות שירותי ניכיון המעניקות שירות לעסקים המבקשים להקדים את התשלום מחברות כרטיסי האשראי.