המפקח על הבנקים מפרסם הנחיות חדשות על בסיס המלצות הוועדה לבחינת הסדרי חוב

חוזר 2461 (הוראות בנושא סיכון אשראי)

חוזר 2463 (דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי (רבעוני))


ביום 17 בנובמבר 2014 פרסמה הוועדה לבחינת הסדרי חוב בישראל, בראשות מנכ"ל משרד האוצר, גב' יעל אנדורןדוח המסכם את עבודתה. המלצות הוועדה באו להגביר את הוודאות של השחקנים בשוק 
הפיננסי ביחס לתהליך ניהול האשראי ככלל, והשלבים המתייחסים לטיפול בכשל בהחזר חוב, בפרט. בין היתר המליצה הוועדה למפקח על הבנקים ולממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון להנחות את התאגידים שבפיקוחם לקבוע מגבלות פנימיות על אשראי ללווים ממונפים, לחזק את הסטנדרטים לניהול הלוואות ממונפות, ולקבוע מתכונת לקבלת מידע על הסדרי חוב שבוצעו על ידם.

לאחר פרסום המלצות הועדה, סיכמו המפקח והממונה את האופן הנאות ליישום ההמלצות וגיבשו את התיקונים הנדרשים להוראותיהם. בהתאם לכך, המפקח על הבנקים מפרסם היום את ההוראות להלן:

 

           1. עדכון הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 311 - ניהול סיכון אשראי

              עדכון ההוראה כולל, בין היתר, התייחסות לנושאים הבאים:          

א.    התאגידים הבנקאיים יידרשו לקבוע מגבלות על היקף ההלוואות הממונפות שבתיק האשראי שלהם, ומגבלות על מתן אשראי ללווים בעלי רמות מינוף גבוהות מהמקובל בענף;

ב.     נקבעו הנחיות ביחס להשתתפות של תאגיד בנקאי בעסקת סינדיקציה, הן כמארגן והן כנותן אשראי. בפרט, התאגיד הבנקאי המארגן נדרש לניהול סיכונים זהיר בשל החשש לספיגת הפסדים כתוצאה מעיכוב בתהליך המכירה של החשיפות, ואילו התאגיד הבנקאי המשתתף נדרש לבצע הערכת סיכונים עצמאית בלתי תלויה כאילו היה הוא עצמו יוזם ההלוואה.

ג.    בעת העמדת אשראי לתאגיד בסכום מהותי (מעל 50 מיליוני ש"ח), תאגידים בנקאיים יידרשו לקבל מידע על אשראי שנטל בעל השליטה בתאגיד הלווה לרכישת מניות השליטה בתאגיד (או בשעבודן) ועל התנהלותו בעבר, ולהביאו בחשבון.

ד.    תאגידים בנקאיים יידרשו לעגן בנהליהם תחשיבים כמותיים מתאימים, שיהוו בסיס לשיקולי הבנק טרם ביצוע הסדר חוב, וכן דרישה לבחינת מספר חלופות, למיצוי החזר החוב.

 

           2. עדכון הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 323 - מגבלות על מימון עסקאות הוניות

ההוראה, אשר יוחדה עד כה לאשראי לרכישת אמצעי שליטה, הורחבה, והיא תחול על כל "אשראי למטרת עסקה הונית". עסקה הונית היא עסקה שמטרתה רכישת זכות הונית בתאגיד אחר, רכישה עצמית או חלוקת הון (למשל, דיבידנד).

הגדרת ההון, אשר ממנה נגזר שיעור המגבלה הקבוע בהוראה, צומצמה מבסיס ההון הכולל להון רובד 1 כמשמעותו בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 202. בכך הוקשחו המגבלות אשר הוסדרו במסגרת ההוראה ערב התיקון.

 

           3. הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 327 - ניהול הלוואות ממונפות - הוראה חדשה

לאור פרופיל הסיכונים הגבוה של עסקאות ממונפות, ובהתאם להמלצות הוועדה, חודדו הציפיות המינימליות של הפיקוח על הבנקים מהתאגידים הבנקאיים בדבר ניהול סיכונים הולם וזהיר של הלוואות אלו.

ההוראה החדשה מנחה את התאגידים הבנקאיים להגדיר מהי הלוואה ממונפת, וקובעת סטנדרטים ביחס למדיניות האשראי, לדיון תקופתי בדירקטוריון, לנוהלי החיתום והערכת שווי, לדיווח ולניתוח כמותי, לסיווג הלוואות ממונפות, לניתוח אשראי, לבקרת אשראי ועוד.

 

          4. הוראת דיווח לפיקוח מספר 811 - דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי - הוראה חדשה

בשל הצורך לעקוב אחר היקף הסדרי החוב הנעשים במערכת הבנקאית בישראל, יידרשו התאגידים הבנקאיים להעביר דיווח רבעוני מפורט לפיקוח על הבנקים, על ביצוע ארגון מחדש של חובות בעייתיים.