הוועדה המוניטרית החליטה ב-29 באוגוסט 2018 להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1%

  • סביבת האינפלציה ממשיכה לעלות בתמיכת המדיניות המוניטרית המרחיבה, ומסתמן שהיא מתחילה להתבסס בתחום יעד יציבות המחירים. האינפלציה השנתית נמצאת בחלק התחתון של היעד, והציפיות לאינפלציה לשנה מצויות בסביבת הגבול התחתון של טווח היעד. הסיכון העיקרי להתבססות האינפלציה ביעד הוא האפשרות לייסוף חד בשקל.
  • למרות שברבעון השני נרשם קצב צמיחה נמוך יחסית, ככל הנראה לא מדובר בשינוי מגמה, ועיקר הירידה בצמיחה נובע מהתנודתיות ביבוא כלי הרכב.  האינדיקטורים השוטפים לפעילות תומכים בהנחה שברבעון השלישי המשק שב לצמוח בקצב גבוה יותר. שוק העבודה מוסיף להיות הדוק, והשכר ממשיך לעלות בקצב נאה, במיוחד במגזר העסקי.
  • קצב הצמיחה של הכלכלה העולמית התגבר ברבעון השני, אך מסתמנת היחלשות במומנטום, ונמשכת האטה בקצב הצמיחה של הסחר העולמי. האינפלציה בארה"ב נעה סביב היעד של 2%, וה-Fed צפוי להעלות את הריבית עוד פעמיים ב-2018. באירופה וביפן אינפלציית הליבה עדיין נמוכה והמדיניות המוניטרית המרחיבה נמשכת.
  • השקל שומר על יציבות מול המטבעות העיקריים. מאז החלטת הריבית האחרונה נרשם ייסוף במונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי של כ-2.3%, בעיקר כתוצאה מהיחלשות מטבעות של משקים מתעוררים.
  • במחירי הדירות נבלמה מגמת הירידה שהחלה לפני כשנה. נמשכת העלייה בהיקף המשכנתאות החדשות, וריבית המשכנתאות נותרה יציבה.

 

בכוונת הוועדה המוניטרית להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו.

 

 

לקובץ הנתונים המלווה את ההודעה​

לנתונים בקובץ אקסל​


 

סביבת האינפלציה ממשיכה לעלות בתמיכת המדיניות המוניטרית המרחיבה, ומסתמן שהיא מתחילה להתבסס בתחום יעד יציבות המחירים. ב-12 החודשים שהסתיימו ביולי הגיעה האינפלציה ל-1.4%, והאינפלציה השנתית נמצאת זה חודשיים בחלק התחתון של היעד. חלק מהעלייה באינפלציה נובע מרכיבים תנודתיים של המדד, כגון מחירי האנרגיה וסעיף הפירות והירקות (איור 1 בקובץ הנתונים המצורף), אך מגמת העלייה באינפלציה משתקפת גם במדדים המנוכים (איור 2). האינפלציה במחירי המוצרים הסחירים עלתה לתחום החיובי לראשונה מאז 2013, בהשפעת העלייה במחירי האנרגיה והפיחות שהצטבר מול הדולר (איור 3). הציפיות לאינפלציה לשנה מהמקורות השונים מצויות בסביבת הגבול התחתון של טווח היעד (איור 4); הציפיות פורוורד לטווחים בינוניים מתבססות בתוך תחום היעד, והציפיות לטווחים הארוכים מעוגנות בסביבות מרכז היעד (איור 5). השקל שומר על יציבות מול המטבעות העיקריים; עם זאת, מאז החלטת הריבית האחרונה חל ייסוף של כ-2.3% במונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי, רובו כתוצאה מהיחלשות חדה  של הלירה הטורקית (איור 6). עליית השכר במשק, הצריכה הפרטית הערה, והמדיניות הפיסקלית המרחיבה יתמכו בהמשך עליית האינפלציה: הסיכון העיקרי להתבססות האינפלציה ביעד הוא האפשרות לייסוף חד בשקל.

לאחר החלטת הריבית הקודמת חלה ירידה קלה בתשואות האג"ח הממשלתיות, והן נותרו נמוכות מהתשואות בארה"ב וגבוהות מהתשואות באירופה (איור 7). המרווחים בין התשואות על האג"ח התאגידיות לתשואות המקבילות על האג"ח הממשלתיות עדיין מצויים ברמה נמוכה (איור 8).

על פי האומדן הראשון לנתוני החשבונאות הלאומית של הרבעון השני, קצב הצמיחה האט, אולם ככל הנראה לא מדובר בשינוי מגמה, וככלל המשק ממשיך לצמוח בסביבת הקצב הפוטנציאלי (איור 11). עיקר הירידה בצמיחה נובע מהתנודתיות ביבוא כלי הרכב, וההתכווצות בנתוני יצוא השירותים באה לאחר תקופה ממושכת של צמיחה נאה (איור 13). הצריכה הפרטית השוטפת צומחת בקצב נאה ויציב; מנגד, ההשקעה בבנייה למגורים ממשיכה להתכווץ (לוח 12). האינדיקטורים השוטפים לפעילות תומכים בהנחה שברבעון השלישי המשק ישוב לצמוח בקצב גבוה יותר: כך עולה מסקר המגמות בעסקים, ומהמדד המשולב למצב המשק (איור 14). שוק העבודה מוסיף להיות הדוק: שיעור האבטלה מצוי ברמה נמוכה מאוד, ושיעורי ההשתתפות והתעסוקה מצויים  ברמה גבוהה (איור 15). השכר ממשיך לעלות בקצב נאה (איור 16), במיוחד במגזר העסקי.

במחירי הדירות נבלמה מגמת הירידה שהחלה לפני כשנה (איור 9). מספר העסקאות שביצעו רוכשי דירה ראשונה ומשפרי דיור עלה קלות, לאחר ירידה מתמשכת. נמשכת העלייה בהיקף המשכנתאות החדשות, וריבית המשכנתאות נותרה יציבה (איור 10).

קצב הצמיחה של הכלכלה העולמית התגבר ברבעון השני, אך מסתמנת היחלשות במומנטום; בפרט, נמשכת האטה בקצב הצמיחה של הסחר העולמי (איור 18), על רקע החששות מהחרפת "מלחמת הסחר" והתנודתיות בשווקים הפיננסיים של המשקים המתעוררים. מנגד, נמשכה המגמה החיובית בשוק המניות בארה"ב (איור 22). קרן המטבע הבין-לאומית הותירה את תחזית הצמיחה העולמית ללא שינוי, אף שהתחזיות לגבי הצמיחה בגוש האירו וביפן ירדו קלות (איור 17). האינפלציה בארה"ב נעה סביב היעד של 2%; גם באירופה וביפן עלתה האינפלציה, אך אינפלציית הליבה עדיין נמוכה (איור 19). נתוני הפעילות בארה"ב מצביעים על המשך המומנטום החיובי, בתמיכת ההרחבה הפיסקלית: שוק העבודה, הצריכה הפרטית והייצור התעשייתי מוסיפים להציג חוסן. הצמצום המוניטרי צפוי להימשך: ה-Fed צפוי להעלות את הריבית עוד פעמיים ב-2018. באירופה הצמיחה מתייצבת ברמה מעט נמוכה מזו ששררה ב-2017, והמדיניות המוניטרית המרחיבה נמשכת – אף שה-ECB צפוי להפסיק את ההרחבה הכמותית בסוף השנה, הוא אינו צפוי להעלות את הריבית לפני סתיו 2019. ביפן נרשמה ברבעון השני התאוששות בצמיחה. בריחת ההון והחשש ממלחמת הסחר מוסיפים להכביד על המשקים המתעוררים: האטה בצמיחה בסין הובילה את הממשל להודיע על צעדים תומכי צמיחה. כלכלת טורקיה נמצאת במשבר חריף, אך השפעתה על הכלכלה העולמית קטנה יחסית;. מחיר הנפט ירד מעט לאחר שבשנה האחרונה ניכרו בו עליות מתמשכות.

 

סיכום הדיונים המוניטריים שהתקיימו לקראת החלטת ריבית זו יפורסם ב-12/09/2018. החלטת הריבית הבאה תתפרסם ביום שני, ה-8/10/2018, בשעה 16:00, ולאחריה יתקיים תדרוך עיתונאים עם הנגידה.