צעד נוסף לעידוד פעילות בנקאית בדיגיטל: הפיקוח על הבנקים מאפשר לתאגידים לפתוח חשבון בנק באופן מקוון

אל ההוראה
הפיקוח על הבנקים מפרסם היום עדכון להוראה בנושא "בנקאות בתקשורת", המאפשר לתאגידים[1], ובכלל זה חברות, לפתוח חשבון בנק באופן מקוון ללא צורך בהגעה לסניף. מצורפת ההוראה העדכנית, שתיכנס לתוקפה עם פרסומה.

העדכון מאפשר זיהוי ואימות מרחוק של מורשי החתימה לשם ניהול חשבון התאגיד, וכן קבלה מקוונת של המסמכים הנדרשים מהתאגיד בעת פתיחת חשבון.          

עדכון ההוראה הינו נדבך חשוב ביצירת התשתית שתאפשר למערכת הבנקאית להציע גם לתאגידים, ולא רק ליחידים[2] אפשרות לקבלת שירותים בנקאיים נוספים, ללא צורך בהגעה לסניף.

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן: "הצעד עליו הכרזנו היום, מהווה חלק נוסף במגמה הכוללת של הסרת חסמים בה נוקט הפיקוח, במטרה לאפשר את הרחבת הפעילות הבנקאית בדיגיטל גם לתאגידים, וכך לתמוך בשיפור הנוחות ובהוזלה שבצריכת השירותים הבנקאיים גם לקבוצת לקוחות זו."

 

 

 [1] הגדרה: תאגיד כהגדרתו בסעיף (1) לצו איסור הלבנת הון. תאגיד כולל: חברה, שותפות רשומה, אגודה שיתופית, אגודה עותמנית, עמותה או מפלגה הרשומה בישראל.

[2] הגדרה: מי שאינו תאגיד, כגון משקי בית וכל עוסק מורשה שלא התאגד כחברה בע"מ.