המדד המשולב לחודש אפריל 2019 עלה ב-0.3%: נמשכת ההתרחבות בפעילות בקצב יציב

המדד המשולב למצב המשק לחודש אפריל עלה ב-0.28%. קצב גידולו הממוצע של המדד מתחילת השנה מהיר מעט בהשוואה לקצב הממוצע בשנת 2018. המדד הושפע לטובה מעלייה ביבוא התשומות ובשיעור המשרות הפנויות באפריל, ומעלייה במדד הייצור התעשייתי במארס. את קצב עלייתו של המדד מיתנו הירידות ביבוא מוצרי הצריכה וביצוא הסחורות באפריל, והירידה במדדי הפדיון של המסחר הקמעונאי ושל השירותים במארס. המדד המשולב לינואר עודכן כלפי מעלה בעקבות עדכון כלפי מעלה של נתוני המסחר הקמעונאי לאותו חודש (לוח 1). לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

 

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

עדכון משולב (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

אפריל

 

0.28

מארס

0.29

0.27

פברואר

0.33

0.35

ינואר

0.33

0.45

 


 

לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים[1]

(שיעורי שינוי חודשיים  באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

אפריל

מארס

פברואר

ינואר

מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)

 

1.3

0.4

2.5

מדד הפדיון בשירותים (ללא  חינוך ומינהל ציבורי)

 

-1.2

0.5

0.9

מדד הפדיון במסחר הקמעונאי

 

-0.9

0.0

1.1

יבוא מוצרי הצריכה1

-5.2

4.5

3.8

0.1

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים)[2]

4.1

-2.7

0.9

3.4

יצוא הסחורות (ללא חקלאות) 1

-10.6

1.7

10.4

2.5

יצוא השירותים (ללא תחבורה) 1

 

 

3.0

8.0

משרות השכיר – במגזר הפרטי

 

 

-0.2

-0.4

שיעור המשרות הפנויות מסך המועסקים במגזר העסקי[3]

3.6

3.5

3.5

3.6

 [1] מכיוון שהלמ"ס הפסיק לפרסם נתונים חודשיים על התחלות הבניה, החל מיולי 2016 שונתה שיטת חישוב רכיב התחלות הבניה במדד. הרכיב מחושב בתדירות רבעונית והשינוי (באחוזים, מנוכה עונתיות) מיוחס לחודש האחרון ברבעון עבורו פורסם. מכיוון שהנתון האחרון הוא לדצמבר הוא אינו מופיע בלוח. הנתון האחרון לדצמבר עומד על 8.7%.

[2] מדדי סחר החוץ הם כמותיים (בשונה ממדדי סחר החוץ החודשיים של הלמ"ס). החל מה-14.1.2018 נתוני היבוא המופקים בלמ"ס מבוססים על מערכת חדשה. על כן, יתכן שהירידה המופיעה בלוח בחודש ינואר לא מבטאת גומרים כלכליים אלא טכניים רישומיים. במודל המדד המשולב ישנו מרכיב המטפל בקיומן של תצפיות חריגות.

[3] שיעור המשרות הפניות נכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות ומוחלק.

 

ראה קישור למידע נוסף בנושא המופיע באתר הבנק בדף המדד המשולב

 ​