הוועדה המוניטרית החליטה ב-29 באוגוסט 2017 להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1%

  • סביבת האינפלציה מוסיפה להיות נמוכה משמעותית מהיעד, אך היא אינה משקפת ירידה בביקושים. בחודשיים האחרונים חלה ירידה חדה באינפלציה, אך לא חל שינוי משמעותי בציפיות לאינפלציה לטווחים השונים. עליית השכר במשק ושינוי המגמה בשער החליפין, במידה שיתמיד, יתמכו באינפלציה, בשעה שההשפעה של הפחתות מחירים יזומות נוספות והתמתנות האינפלציה בעולם פועלות לירידתה.
  • קצב הצמיחה במחצית הראשונה של 2017 (בניכוי השפעת יבוא כלי הרכב) מעט מתון יחסית לצמיחה המואצת ב-2016, על רקע הימצאות שוק העבודה בתעסוקה מלאה. היצוא צומח בקצב נאה כתוצאה מהתרחבות מהירה של יצוא השירותים, בשעה שצמיחת יצוא הסחורות נותרה איטית.
  • תמונת הפעילות הכלכלית העולמית משתפרת, והסחר העולמי צומח בקצב נאה. באירופה הצמיחה מתבססת והסיכון הפוליטי פחת, אך בארה"ב הקשיים בהם נתקל הממשל ביישום המדיניות הכלכלית מעיבים על הצמיחה. האינפלציה נמוכה מיעדי הבנקים המרכזיים, ובעתיד הקרוב לא צפויים שינויים במדיניות של ה-Fed וה-ECB.
  • בחודשים האחרונים נבלם הייסוף בשער החליפין: מאז הדיון המוניטרי האחרון חל פיחות של 3.2% בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי; השקל נחלש בעיקר מול האירו ובמידה מתונה מול הדולר. ב-12 החודשים האחרונים הסתכם הייסוף במונחי השער האפקטיבי ב-4.1%.
  • מתחילת השנה עלו מחירי הדירות בשיעור מתון, ומרבית האינדיקטורים מצביעים על התייצבות הפעילות בשוק הדיור.
  • בכוונת הוועדה המוניטרית להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו.

 

לקובץ הנתונים המלווה​ את ההודעה לחץ כאן (קישור)​

 

מאז החלטת הריבית הקודמת חלה ירידה חדה באינפלציה: האינפלציה בהסתכלותל-12 החודשים האחרונים ירדה לרמה של 0.7%- (איור 1 בקובץ הנתונים); גם בניכוי הפחתות המחירים היזומות האינפלציה שלילית (איור 2). הירידה באינפלציה איננה משקפת ירידה בביקושים; ככל הנראה המדד הושפע באופן זמני משינויים טכניים באופן המדידה של סעיף ההלבשה וההנעלה. כמו כן, הייסוף שהצטבר עד תחילת יולי בשער החליפין (איור 6) השפיע בחדות על מחירי המוצרים הסחירים (איור 3). גם התגברות הסביבה התחרותית במשק מונעת ככל הנראה את עליות המחירים בחלק מהענפים. עליית השכר במשק ושינוי המגמה בשער החליפין, במידה שיתמיד, יתמכו באינפלציה, בשעה שההשפעה של הפחתות מחירים יזומות נוספות והתמתנות האינפלציה בעולם פועלות לירידת האינפלציה. הירידה באינפלציה לוותה בירידה בציפיות לאינפלציה לשנה משוק ההון, אך תחזיות החזאים, כמו גם הציפיות פורוורד לטווחים הבינוניים והארוכים, נותרו יציבות. הציפיות פורוורד החל מסוף השנה השלישית מעוגנות בתוך תחום היעד (איור 5).

מאז החלטת הריבית האחרונה חלה ירידה חדה בתשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות, והמרווח מול תשואות האג"ח של ממשלת ארצות הברית מצוי בשפל היסטורי. גם המרווחים בין תשואות האג"ח הקונצרניות לתשואות האג"ח הממשלתיות מצויים ברמה נמוכה (איור 7).

מהאומדן הראשון לנתוני החשבונאות הלאומית של הרבעון השני עולה כי קצב הצמיחה במחצית הראשונה של 2017 (בניכוי השפעת יבוא כלי הרכב) מעט מתון יחסית לצמיחה המואצת ב-2016. היצוא צומח בקצב נאה כתוצאה מהתרחבות מהירה של יצוא השירותים (איור 12) על רקע ההאצה בקצב הצמיחה של הסחר העולמי; צמיחת יצוא הסחורות נותרה נמוכה, על רקע הייסוף שהצטבר  עד תחילת יולי. נתוני הקצה מצביעים על כך שהפעילות במשק ממשיכה לצמוח בקצב דומה בתחילת הרבעון השלישי. ההתמתנות בצמיחה משקפת מגבלות בצד ההיצע כתוצאה מכך ששוק העבודה נמצא בתעסוקה מלאה: שיעור המשרות הפנויות ממשיך לעלות; שיעורי ההשתתפות והתעסוקה יציבים ברמות גבוהות והאבטלה נמוכה. העלייה בשכר במגזר העסקי נבלמה בחודשים האחרונים (איור 14), אך השכר הכולל עלה בשנה האחרונה ב-3.9%, והגידול בתקבולי מס הבריאות מצביע על כך שככל הנראה עליית השכר נמשכת.

נתוני שוק הדיור ממשיכים להצביע על ביקושים מתונים והאטה בפעילות. מתחילת השנה עלו מחירי הדירות בשיעור מתון (איור 8), היקף העסקאות ממשיך להיות ממותן יחסית ל-2016, ונמשכת ירידה ברכישת דירות על ידי משקיעים. בקצב החודשי של מתן משכנתאות חדשות חלה עלייה קלה בחודשיים האחרונים, ובחודשים האחרונים מסתמנת מגמת ירידה בריבית (איור 9).

נמשך השיפור בפעילות הכלכלית העולמית, והסחר העולמי צומח בקצב נאה (איור 17). קרן המטבע הותירה את התחזית לצמיחה העולמית ללא שינוי, תוך הפחתת התחזית לצמיחה בארה"ב והעלאת התחזית ליתר הגושים העיקריים (איור 16). האינפלציה ברוב המשקים העיקריים עדיין נמוכה מהיעד (איור 19), והבנקים המרכזיים העיקריים לא שינו את המדיניות המרחיבה. בארה"ב נרשמה ברבעון השני התאוששות בצמיחה, בהובלת הצריכה הפרטית, אך הקשיים שבהם נתקל הממשל ביישום מדיניותו הכלכלית מעיבים על הצמיחה העתידית. למרות השיפור בשוק העבודה, האינפלציה הנמוכה הביאה לירידה בתוואי הצפוי של ריבית  ה-Fed , ולא ברור מתי הוא יחל בתהליך צמצום המאזן. באירופה הצמיחה מתבססת וברבעון השני היא הקיפה את מרבית כלכלות הגוש, ומדדי הסנטימנט מצביעים על המשך השיפור בחודשים הקרובים. האינפלציה הנמוכה צפויה לעכב את נסיגת ה-ECB מההרחבה הכמותית. אי-הוודאות לגבי תהליך ה-Brexit מוסיף להכביד על הצמיחה בבריטניה. ביפן נרשמה ברבעון השני צמיחה גבוהה במיוחד. בסין הצמיחה נותרה יציבה, אך נתוני הפעילות מצביעים על התמתנות קלה בתחילת הרבעון השלישי. מחירי הנפט עלו מעט תוך תנודתיות בהיצע.

 


סיכום הדיונים המוניטריים שהתקיימו לקראת החלטת ריבית זו יפורסם ב-12/9/2017. החלטת הריבית הבאה תתפרסם ביום חמישי, ה-19/10/2017, בשעה 16:00, ולאחר הפרסום יתקיים תדרוך עיתונאים עם הנגידה.

 

 לנתונים בקובץ אקסל​

​​