המפקח על הבנקים מפרסם טיוטת הוראה להגבלת שיעור המימון בהלוואות לדיור

 
 
 
ההוראה מבחינה בין הלוואות לרוכשי דירות להשקעה, משפרי דיור ורוכשי דירה  ראשונה
 

המפקח על הבנקים, דוד זקן, פרסם היום טיוטת הוראה בנושא הגבלת שיעור המימון (LTV) בהלוואות לדיור, אשר תחול על הלוואות שניתן להן אישור עקרוני מיום 1 בנובמבר 2012 ואילך. ההוראה החדשה הינה המשך לצעדים קודמים שננקטו על ידי הפיקוח על הבנקים בשוק האשראי לדיור.
 
ההוראה קובעת שתאגיד בנקאי לא יאשר הלוואה לדיור (משכנתה), בשיעור מימון גבוה מ- 70%, למעט הלוואה לדיור לצורך רכישת דירה ראשונה של לווה, לגביה יחול שיעור מימון מרבי של 75%. בנוסף קובעת ההוראה שתאגיד בנקאי לא יאשר הלוואה ללווה לצורך רכישת דירה להשקעה בשיעור מימון הגבוה מ-50%. לעניין זה, דירה להשקעה הינה בהתאם לדווח לרשויות המס (דירה שנייה), לרבות דירה הנרכשת ע"י תושב חוץ.  ההוראה תיכנס לתוקף לאחר דיון בוועדה המייעצת לענייני בנקאות.
 
בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחויות שליליות בשוק הדיור ובשוק האשראי לדיור. טיוטת ההוראה הנוכחית פורסמה, על רקע הגידול המשמעותי בשנים האחרונות ביתרת האשראי לדיור (איור 1) והעלייה במחירי הדירות בארץ (איור 2). מגמות אחרונות בשוק הדיור מעידות על גידול במספר העסקאות, גידול ברמה החודשית של ביצועי המשכנתאות (איור 3) וגידול בנפח הפעילות של המשקיעים, בין היתר על רקע סביבת הריבית הנמוכה על המשכנתאות.
 
התפתחויות אלו משליכות על רמת הסיכון הגלומה בתיק האשראי הבנקאי: הגידול המואץ של תיק האשראי לדיור במאזני הבנקים (איור4) עלול לטמון בחובו סיכונים ליציבות המערכת הבנקאית ובעיקר נוכח מתאם בין תיק האשראי לדיור ותיק האשראי לענף הבינוי והנדל"ן. אלו מהווים נכון ל- 30.6.2012 כ- 40% מסך סיכון האשראי המאזני.  
 
בבנק ישראל מציינים כי חלק גדול מהמשברים הפיננסיים שהתרחשו במדינות שונות החלו ממתן אשראי לדיור בתנאים שלא שיקפו את הסיכונים המתפתחים בשוק זה. ההוראה החדשה נועדה לצמצם את ההשלכות המשמעותיות של התממשות משבר בשוק הנדל"ן באמצעות הקטנת הסיכון הגלום בתיק האשראי לדיור הבנקאי והפחתת הסיכון הגלום בלקיחת הלוואות לדיור בשיעור מימון גבוה.
 
ההוראה המדורגת משיתה, כאמור, כללים נוקשים יותר על משקיעים וכן מתחשבת באוכלוסיה שרוכשת דירה לראשונה.
 
29102012.gif

29102012-22.gif29102012-3.gif

29102012-4.gif