המדד המשולב לחודש ספטמבר 2019 עלה ב-0.3%: הצמיחה נעה סביב הקצב ארוך הטווח

המדד המשולב למצב המשק לחודש ספטמבר עלה ב-0.25%. קצב גידולו של המדד משקף צמיחה בקצב ארוך הטווח. המדד המשולב הושפע לטובה מעלייה ביבוא התשומות ומוצרי הצריכה בספטמבר ומעלייה ביצוא השירותים באוגוסט. מנגד, מיתנו את קצב עלייתו של המדד המשולב ירידה ביצוא הסחורות וירידה בשיעור המשרות הפנויות בספטמבר, וכן ירידה בייצור התעשייתי ובמדדי הפדיון של המסחר הקמעונאי ושל השירותים באוגוסט. לא היו עדכונים של ממש במדד המשולב לחודשים הקודמים (לוח 1). לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.​


לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

עדכון משולב (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

ספטמבר

 

0.25

אוגוסט

0.23

0.20

יולי

0.23

0.21

יוני

0.23

0.21לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים

(שיעורי שינוי חודשיים  באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

ספטמבר

אוגוסט

יולי

יוני

מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)

 

-1.4

5.5

-0.1

מדד הפדיון בשירותים (ללא  חינוך ומינהל ציבורי)

 

-1.6

-0.6

0.9

מדד הפדיון במסחר הקמעונאי

 

-6.3

0.2

1.9

יבוא מוצרי הצריכה[1]

7.1

-3.7

-3.3

5.3

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים)

3.0

1.6

-3.8

2.3

יצוא הסחורות (ללא חקלאות) 1

-12.0

2.3

0.0

7.6

יצוא השירותים (ללא תחבורה) 2

 

3.3 

-2.8

1.4

משרות השכיר – במגזר הפרטי

 

 

0.0

0.2

שיעור המשרות הפנויות במגזר העסקי3

3.4

3.5

3.5

3.5

התחלות הבנייה4

 

 

 

-7.81 יבוא ויצוא הסחורות מחושבים במחירים  קבועים (באמצעות ניכוי שינויים במדדי המחירים של סחר החוץ)

2 יצוא השירותים מחושב במונחים ריאליים באמצעות מדד המחירים לצרכן.

3 שיעור המשרות הפניות מחושב מתוך סך המועסקים ומספר המשרות הפנויות ונכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות.

4 מכיוון שהלמ"ס מפרסם את נתוני התחלות הבניה פעם ברביע, הנתונים המשולבים במודל הם בפריסה חודשית על סמך מקורות נוספים, כך שהפריסה עקבית עם הנתון הרבעוני שהלמ"ס מפרסם (באחוזים, מנוכה עונתיות).

 1 יבוא ויצוא הסחורות מחושבים במחירים  קבועים (באמצעות ניכוי שינויים במדדי המחירים של סחר החוץ)

2 יצוא השירותים מחושב במונחים ריאליים באמצעות מדד המחירים לצרכן.

3 שיעור המשרות הפניות מחושב מתוך סך המועסקים ומספר המשרות הפנויות ונכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות.

4 מכיוון שהלמ"ס מפרסם את נתוני התחלות הבניה פעם ברביע, הנתונים המשולבים במודל הם בפריסה חודשית על סמך מקורות נוספים, כך שהפריסה עקבית עם הנתון הרבעוני שהלמ"ס מפרסם (באחוזים, מנוכה עונתיות).

 ​

​​ראה קישור למידע נוסף בנושא המופיע באתר הבנק בדף המדד המשולב.​