הפיקוח על הבנקים מודיע: הרחבה נוספת של קבלת הקהל בסניפי המערכת הבנקאית

​לטיוטת ההוראה​
  • על רקע החלטות הממשלה על הקלות נוספות במגבלות הפעילות, החל מה-4.5.20 תורחב קבלת הקהל בסניפי המערכת הבנקאית ושיעור הסניפים הפתוחים לקבלת קהל יעלה מ-30% ל-50% מכלל הסניפים.
  • קבלת הקהל תרוכז בסניפים ייעודיים בפריסה ארצית, בהם יינתנו כלל השירותים שניתנו ערב אירוע הקורונה.
  • צעד זה יאפשר המשכיות במתן השירותים הבנקאיים לציבור הרחב, תוך שמירה על בריאות הציבור.
  • ​הפיקוח על הבנקים קורא לציבור לבצע מגוון רחב של פעולות בנקאיות באמצעים הישירים: בטלפון, במכשירים האוטומטיים, באפליקציה (יישומן) הבנקאית ובאתר הבנק.

 

בעקבות הנחיות משרד הבריאות על החלטות הממשלה על הקלה במגבלות הפעילות, ומתוך רצון לאפשר המשכיות במתן השירותים הבנקאיים לציבור הרחב, תוך שמירה על בריאות הציבור, להלן הנחיות הפיקוח:

1. שיעור הסניפים שיהיו פתוחים לקהל לא יפחת מ- 50% מהמספר הכולל של סניפי התאגיד הבנקאי;

2. סניפי הקהל ייקבעו בהתחשב בפיזור גיאוגרפי נאות של הסניפים וביכולת לספק שירותים בנקאיים לציבור רחב של לקוחות;

3. סניפי הקהל יתנו את כלל השירותים שניתנו ערב  משבר הקורונה;

4. על התאגידים הבנקאיים להמשיך ולפעול לעידוד הלקוחות לעבור לקבלת שירותים בערוצים הדיגיטליים והטלפוניים;

5. המפקחת על הבנקים רשאית לקבוע הוראות שונות לעניין פתיחת סניפים לקהל בימים מסוימים ולעניין השירותים שיינתנו בהם.

 

להלן קישור לרשימת הסניפים הפועלים במתכונת חירום לאור אירוע נגיף הקורונה:

https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/Pages/COVID19VIRUSQANDA.aspx