הפיקוח על הבנקים הטיל עיצום כספי על חברת כרטיסי האשראי – מקס בשל חיוב עסקה בכרטיס מבוטל


מתלונת ציבור שהתקבלה בפיקוח על הבנקים, בנושא חיוב בעסקאות בכרטיס חיוב מבוטל עלה, כי במקרים מסוימים חברת מקס איט פיננסים בע"מ (להלן: 'החברה') כיבדה חיובים שהתקבלו בגין הרשאה לחיוב כרטיס האשראי, וזאת חרף העובדה שהכרטיס בוטל.

מבדיקה שערך הפיקוח על הבנקים מול החברה עלה כי כאשר לקוח מבטל את כרטיס האשראי, עסקאות שמתקבלות בכרטיס זה, לאחר מועד הביטול, נחסמות כנדרש. יחד עם זאת, בבדיקה שבוצעה כתוצאה מבירור של תלונת הציבור, אותרו מקרים בהם חויב הכרטיס חרף ביטולו. מהבדיקה עלה כי כאשר נחסם כרטיס אשראי בשל הונאה, אך התברר בדיעבד שלא בוצעה בכרטיס הונאה, התאפשרה קליטה של עסקאות מסוג הוראות קבע בכרטיס חרף ביטולו כאמור.

לפיכך, הפיקוח דרש מהחברה לתקן את הליקוי שנמצא ולמנוע הישנות מקרים מסוג זה. בנוסף, הפיקוח ממשיך בבדיקת הנושא ובוחן נקיטת פעולות נוספות מול החברה, לרבות החזר ללקוחות הרלוונטיים, ככל שנפגעו.

עמדת הפיקוח על הבנקים, אשר נמסרה לחברה, היא כי בנסיבות הנדונות החברה לא הייתה רשאית לאפשר קליטת עסקאות בחשבון הלקוח. פעולת החברה עומדת בניגוד לסעיף 11(א) להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 470 שעניינה "כרטיסי חיוב" הקובעת, כי "מנפיק לא יחייב חשבון לקוח בגין עסקאות שבוצעו לאחר סיום חוזה כרטיס חיוב, כאמור בסעיף 4 לחוק כרטיסי החיוב".

הואיל והפיקוח על הבנקים מצא ליקוי באופן התנהלות החברה כאמור, הוחלט על הטלת עיצום כספי על החברה בהתאם לסמכות המפקח לפי סעיף 14ח(א)(1) לפקודת הבנקאות, וזאת בסך של 900,000 ש"ח. סכום זה הינו לאחר הפחתה של 10% מהסכום המרבי של 1,000,000 ש"ח הקבוע בחוק[1]. ההפחתה בוצעה משום שהחברה הפסיקה את ההפרה אחרי פניית המפקח אליה באותו העניין.

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן: "הוגנות היחסים שבין הבנקים ללקוחותיהם היא בליבת עיסוקו של הפיקוח על הבנקים ואני מייחס לכך חשיבות רבה. למערכת היחסים החוזית עם הלקוח יש התחלה וסוף מוגדרים וברורים, כפי שנקבע במפורש בהוראות הפיקוח על הבנקים. על כן, לא ייתכן, כי לאחר סיום החוזה, חשבון הלקוח יחויב בגין עסקאות שבוצעו בכרטיס שבוטל. בכוונתנו להמשיך ולאכוף את קיומן של הוראות הפיקוח על מנת לוודא שלקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי מקבלים שירות ראוי והוגן".

 

 

עוד יצוין, כי מעתה יפורסמו במרוכז באתר בנק ישראל העיצומים הצרכניים שהוטלו על בנקים וחברות כרטיסי אשראי, בקישור הבא:

​​https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/Pages/Financialsanction.aspx[1] ההפחתה בהתאם לסעיף 1(2)(ב) לכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי), התשע"א-2011: https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_515.htm

 

​​​​