הפיקוח על הבנקים פועל לאפשר פתיחת חשבונות בנק באמצעות האינטרנט

להודעה זו כמסמך Word

לטיוטה

 

היום העביר המפקח על הבנקים להתייחסות התאגידים הבנקאיים טיוטת הוראת ניהול בנקאי תקין חדשה לפיה תתאפשר פתיחת חשבונות באמצעות האינטרנט במערכת הבנקאית.

 


צעד זה הוא נדבך נוסף באימוץ המלצות ועדת התחרותיות, ומצטרף לצעדים נוספים שננקטים על ידי הפיקוח על הבנקים להגברת התחרות במערכת הבנקאית ולחיזוק יכולתו של הלקוח הקמעונאי להשוות ולבחור בין הבנקים, כדוגמת: קביעת מסלולי עמלות עו"ש, פישוט הליך העברת חיובים על פי הרשאה בעת מעבר מבנק לבנק, הטלת חובה על הבנקים להציג ללקוחותיהם העוסקים בפעילות בניירת ערך את שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל בגין עסקאות דומות ועוד.

לצד היתרונות הגלומים במתן אפשרות לפתיחת חשבון מקוונת, הטיוטה מתייחסת גם לסיכונים העומדים בפני התאגיד הבנקאי בניהול חשבונות בנק, כדוגמת סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, וסיכונים תפעוליים כדוגמת סיכוני התחזות והונאה. לפיכך נקבעו בטיוטה מספר מגבלות ובקרות מפצות כדי להקטין את הסיכונים הללו.

הנקודות העיקריות המפורטות בחוזר הן:
  • המבקש לפתוח חשבון יהיה בעל החשבון.

  • בנק יהיה רשאי לאמת את זהותו של המבקש לפתוח חשבון על סמך העתקים של תעודת זהות ומסמך מזהה נוסף, ללא צורך בהצגת המקור.

  • יבוצע הליך "הכר את הלקוח" בטכנולוגיית היוועדות חזותית (video conference), שתתועד, וזאת במקום הדרישה לזהות פנים אל פנים המחייבת הגעה פיזית לסניף.

  • החשבון שנפתח באופן מקוון יוגבל כך שפעולה במזומן לא תעלה על 10,000 ₪, והיתרה בסוף כל יום עסקים לא תעלה על 300,000 ₪. הגבלות אלו יוסרו לאחר שהלקוח יפקוד את סניף הבנק וישלים הליך זיהוי פנים אל פנים.


הפיקוח על הבנקים יפעל לפרסום נוסח סופי בהקדם, זאת לאחר קבלת התייחסות משרדי הממשלה הרלוונטיים ולאחר דיון בוועדה המייעצת לענייני בנקאות.

המפקח על הבנקים, דוד זקן: "אנו מיישמים בעקביות את המלצות הצוות להגברת התחרותיות בבנקאות. מתן אפשרות לפתיחת חשבונות באינטרנט תהווה צעד משמעותי בהקלת המעבר מבנק לבנק, ובהגברת כוחו התחרותי של הצרכן הקמעונאי - משק הבית או העסק הקטן".