הפיקוח על הבנקים מודיע על צמצום מספר העמלות בתחום כרטיסי החיוב והסליקה

להודעה זו כמסמך Word

לטיוטה

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל הודיע על כוונתו לתקן את כללי העמלות (שירות ללקוח)(עמלות), התשס"ח-2008 (להלן – הכללים) ולקבוע תעריפון אחיד עבור בתי עסק קטנים המקבלים מחברות כרטיסי האשראי שירותי סליקה של עסקאות בכרטיס חיוב, וכן לתקן את הכללים גם בנוגע לעמלות הנגבות ממחזיקי כרטיס.

 
בהתאם לטיוטה שפורסמה, יצומצם מספר העמלות הנגבות מבתי העסק, על ידי קביעת תעריפון אחיד של שירותים שכיחים לבתי עסק המקבלים מחברות כרטיסי האשראי שירותי סליקה של עסקאות בכרטיס חיוב, בדומה למצב הקיים בחלקים האחרים של תעריפון שירותי הבנקאות. משמעות קביעת תעריפון מצומצם הינה, כי חברות כרטיסי האשראי יוכלו לגבות אך ורק את העמלות המפורטות בו.
 
מטרת התיקון המוצע היא ליצור אחידות בתעריפוני החברות, להגביר את הפשטות, השקיפות והתחרותיות לבית העסק ולמחזיק כרטיס האשראי וכן להסיר חסמי מעבר. במסגרת צעד זה, יחויבו החברות לפרסם תעריפון עמלות אחיד לבתי עסק, דבר שיקל משמעותית על יכולת ההשוואה שלהם.
 
כך למשל, בתחום הסליקה, בוטלו עמלות בגין רישום והצטרפות בית עסק, ניהול חשבון ושינוי חשבון בנק לזיכוי. בתחום העמלות למחזיקי כרטיסי האשראי בוטלה עמלת תשלום נדחה (שהייתה נגבית בגין כל עסקה בתשלומים) ופושטו הכללים לגביית עמלת המרה בגין עסקה במטבע חוץ או במשיכת מזומן במטבע חוץ, כך שתיגבה עמלה אחת שתחושב לפי שער יציג.
 
דוד זקן, המפקח על הבנקים, מציין: "מדובר בצעדי המשך להמלצות הצוות לבחינת הגברת התחרותיות במערכת הבנקאית, שמטרתם לשפר את יכולת ההשוואה של הלקוחות - הן בתי העסק הקטנים והן הלקוחות הפרטיים - להגביר את שקיפות המחיר, להסיר חסמי מעבר, ובסופו של יום, לעודד את התחרות בתחום כרטיסי אשראי."