התפתחות החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע השני של 2020

30/09/2020
לכל ההודעות בנושא:
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
פרסומים סטטיסטיים
להלן תמצית ההתפתחויות בנתוני החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע השני של השנה:

·         ברביע השני נרשמה ירידה ביתרת החוב של המגזר העסקי בכ-17 מיליארד ש"ח (1.7%-). הירידה נבעה ממרבית המלווים ועיקרה בהלוואות מתושבי חוץ ובהלוואות מהבנקים;

·         המרווח בין תשואת האג"ח הקונצרניות הכלולות במדד תל בונד 60, לבין תשואת האג"ח הממשלתיות הצמודות הצטמצם לכ-1.7 נק' האחוז, זאת לאחר ההתרחבות המשמעותית שנרשמה ברביע הקודם, בעיקר בחודש מרץ, על רקע משבר הקורונה;

·         יתרת החוב לדיור של משקי הבית המשיכה לגדול ברביע זה בכ-7 מיליארדים (1.7%);

·         ביתרת החוב לא לדיור נרשמה ירידה בהיקף של כ-4 מיליארדים (1.9%-) ובכך נמשכה הירידה בשיעור השינוי השנתי של יתרה זו ולראשונה מזה שנים נרשם שיעור שינוי שלילי.   

 

א.      החוב של המגזר העסקי הלא-פיננסי[1]

·         מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה נמסר, כי ברביע השני של שנת 2020 קטנה יתרת החוב של המגזר העסקי בכ-17 מיליארדי ש"ח (1.7%-) הן בחוב הבנקאי והן בחוב החוץ-בנקאי, לרמה של כ-952 מיליארדים. הירידה ביתרת החוב החוץ-בנקאי משקפת המשך לירידה בקצב הגידול השנתי של יתרה זו שהחלה ברביע הקודם. (איור 2).

·         הירידה ביתרת החוב של המגזר העסקי ברביע זה נבעה מפירעונות נטו של הלוואות בנקאיות והלוואות מתושבי חוץ, וכן מייסוף של כ-2.8% בשער החליפין של השקל מול הדולר שהקטין את השווי של החוב הנקוב במט"ח והצמוד לו. השפעות אלו קוזזו בחלקן כתוצאה מגיוסי חוב נטו באפיק האג"ח סחירות בישראל. (איור 1).

·         ברביע השני של השנה הנפיק המגזר העסקי אג"ח בשווי של כ-11.7 מיליארדי ש"ח, גבוה מממוצע הגיוסים של ארבעת הרביעים הקודמים (כ-10.9 מיליארדים בממוצע לרביע). כ-55% מהגיוסים ברביע זה היו של חברות מענף הנדל"ן והבינוי.

בחודשים יולי-אוגוסט 2020 הנפיק המגזר העסקי אג"ח בשווי של כ-3.3 וכ-3.8 מיליארדי ש"ח, בהתאמה. (איור 3).

·         ברביע השני של השנה המרווח[2] בין תשואת האג"ח הקונצרניות הכלולות במדד תל בונד 60, לבין תשואת האג"ח הממשלתיות הצמודות הצטמצם בכ-0.5 נק' האחוז, לכ-1.7 נק' האחוז, זאת לאחר ההתרחבות המשמעותית שנרשמה ברביע הקודם, בעיקר בחודש מרץ, על רקע משבר הקורונה. בחודשים יולי-אוגוסט 2020 מרווח זה המשיך להצטמצם עד לרמה של כ-1.3 נק' האחוז. (איור 4).[1] חברות עסקיות ישראליות, ללא בנקים, חברות כרטיסי אשראי וחברות ביטוח.

[2] השינוי במרווח בין רביע לרביע מחושב כהפרש בין המרווח הממוצע בחודש האחרון של הרביע הנסקר לבין המרווח הממוצע בחודש האחרון של הרביע הקודם.