הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון השלישי של שנת 2017

30/10/2017
לכל ההודעות בנושא:
המשק והפעילות הכלכלית
פרסומים סטטיסטיים
פרסומים ודוחות תקופתיים


מממצאי סקר החברות לרבעון השלישי של 2017 ניתן להעריך שהמגזר העסקי מוסיף לצמוח בקצב נאה. מאזן הנטו בסך המגזר העסקי אומנם נמוך מעט מהמאזן שנרשם בשנה שעברה, אך הוא מוסיף להיות חיובי ומובהק (איור 1 ולוח 1). מאזן הנטו אפסי ובלתי מובהק בענפי התעשייה והמסחר, חיובי ומובהק בענף השירותים, חיובי ובלתי מובהק בענפי הבנייה והתחבורה והתקשורת, וחיובי מאוד ומובהק במלונאות[1]. בענפי השירותים, המסחר והתעשייה צופים התרחבות ברבעון הבא.

מאזן הנטו של התפוקה בענף התעשייה אפסי ובלתי מובהק, והוא משקף ירידה בביקוש המקומי, בשיעור הניצול של המכונות והציוד, ובגידול במספר העובדים. על יסוד ההזמנות לרבעון הבא צופים בענף שהמכירות ליצוא יתייצבו והמכירות לשוק המקומי יתרחבו.

 

מאזן הנטו של הפדיון בענף השירותים חיובי ומובהק, והוא מעיד על התרחבות במכירת השירותים בארץ ובחו"ל ועל גידול במספר העובדים. בענף צופים כי ברבעון הבא יימשך הגידול בכלל ההזמנות ויתרחב הגידול בהזמנות מחו"ל.

 

הירידה במכירות שנרשמה ברבעון הקודם בענף המסחר התמתנה מאוד ברבעון השלישי, ומאזן הנטו של המכירות ברבעון השלישי עמד על ערך אפסי ובלתי מובהק. בענף צופים כי ברבעון הבא יגדלו המכירות ויקטן מספר העובדים.

בשאר הענפים מספר התשובות קטן מכדי להעניק לממצאים תוקף סטטיסטי ברמת הענף.

כאשר בוחנים את מגבלות הביקוש וההיצע, מוצאים כי עוצמת המחסור בעובדים מקצועיים עלתה בשנה האחרונה בענפי השירותים, התעשייה והמסחר, ובענף הבנייה היא נותרה גבוהה בהשוואה לענפים האחרים. כאשר בוחנים את המגבלה שמציבים קשיי המימון, מוצאים כי רמתה נמוכה כבר שנים אחדות; ברבעון הנוכחי היא הוסיפה לרדת באופן כללי, ובקרב החברות הבינוניות היא ירדה במידה ניכרת (איור 3).

ברבעון השלישי של 2017 ירד (ל-1.29%) ממוצע הציפיות של החברות לגבי האינפלציה ב-12 החודשים הבאים; כן ירד (ל-67%) שיעור החברות הצופות שהאינפלציה ב-12 החודשים הבאים תימצא בתוך תחום היעד, ועלה (ל-30%) שיעור החברות הצופות שהאינפלציה תימצא מתחתיו. הצפי לגבי שער החליפין הוסיף לרדת, והוא עומד על 3.58 ש"ח לדולר ברבעון הבא ועל 3.68 ש"ח לדולר בעוד שנה.


הממצאים מסקר החברות לרבעון השלישי של 2017 מבוססים על תשובותיהן של 322 חברות ועסקים מענפי המשק השונים.

השאלות בסקר איכותניות: החברות מתבקשות לדווח על כיווני השינוי של המשתנים השונים (עלייה, ירידה או יציבות) ולציין את עוצמתו (רב או מועט).

בדרך כלל נמצא כי הנתונים מסקר החברות מתואמים עם מגמות הנתונים המקרו-כלכליים של המשק, ויתרונם נעוץ בכך שהם זמינים ומספקים מידע במהירות יחסית למקורות הנתונים האחרים.


[1] בחלק מהענפים הנסקרים, ביניהם הבנייה והמלונאות, התקבלו מעט תשובות, ויש להביא זאת בחשבון כאשר בוחנים את הממצאים בהם.  

​​​