המדד המשולב לחודש מארס 2019 עלה ב-0.3%: נמשכת ההתרחבות בפעילות בקצב יציב

המדד המשולב למצב המשק לחודש מארס עלה ב-0.29%, בדומה לעלייה  בשנת 2018 ומתחילת השנה. המדד הושפע לטובה מעלייה במרבית רכיביו ובמיוחד מעליות ביצוא הסחורות וביבוא מוצרי הצריכה במארס, ומעלייה במדד הייצור התעשייתי בפברואר. את קצב עלייתו של המדד מיתנו הירידה ביבוא התשומות במארס והירידה במדד הפדיון של המסחר הקמעונאי בפברואר. לא היה עדכון של ממש בנתוני המדד המשולב לחודשים הקודמים (לוח 1). לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

 

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

עדכון משולב (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

מארס 2019

 

0.29

פברואר 2019

0.32

0.33

ינואר 2019

0.37

0.33

דצמבר 2018

0.28

0.24

 


 

לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים

(שיעורי שינוי חודשיים  באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

2019

2018

 

מארס

פברואר

ינואר

דצמבר

מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)

 

3.2

4.9

-0.5

מדד הפדיון בשירותים (ללא  חינוך ומינהל ציבורי)

 

1.7

2.1

-2.1

מדד הפדיון במסחר הקמעונאי

 

-0.8

0.6

0.2

יבוא מוצרי הצריכה1

3.6

7.0

0.3

-0.6

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים)[1]

-3.4

0.8

3.1

-2.5

יצוא הסחורות (ללא חקלאות) 1

2.1

8.4

2.7

3.3

יצוא השירותים (ללא תחבורה) 1

 

 

6.7

-2.6

משרות השכיר – במגזר הפרטי

 

 

-0.3

-0.1

שיעור המשרות הפנויות מסך המועסקים במגזר העסקי[2]

3.5

3.5

3.6

3.6

התחלות הבנייה[3]

 

 

 

8.7

 [1] מדדי סחר החוץ הם כמותיים (בשונה ממדדי סחר החוץ החודשיים של הלמ"ס). החל מה-14.1.2018 נתוני היבוא המופקים בלמ"ס מבוססים על מערכת חדשה. על כן, יתכן שהירידה המופיעה בלוח בחודש ינואר לא מבטאת גומרים כלכליים אלא טכניים רישומיים. במודל המדד המשולב ישנו מרכיב המטפל בקיומן של תצפיות חריגות.

[2] שיעור המשרות הפניות נכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות ומוחלק.

[3] מכיוון שהלמ"ס הפסיק לפרסם נתונים חודשיים על התחלות הבניה, החל מיולי 2016 שונתה שיטת חישוב רכיב התחלות הבניה במדד. הרכיב מחושב בתדירות רבעונית והשינוי (באחוזים, מנוכה עונתיות) מיוחס לחודש האחרון ברבעון עבורו פורסם.

 

ראה קישור למידע נוסף בנושא המופיע באתר הבנק בדף המדד המשולב

 ​

​​