החלטה על הפחתת סכום העיצום הכספי שהוטל על חברת מקס (לשעבר לאומי קארד)

ביום 23.12.18 התקבלה החלטה להטיל על לאומי קארד, כיום חברת מקס איט פיננסים בע"מ (להלן: "החברה") עיצום כספי בסכום של 1.5 מיליון ₪.

החברה פנתה לפיקוח על הבנקים בבקשה לעיון מחדש בהחלטה האמורה. במסגרת הפנייה, ביקשה החברה להפחית את סכום העיצום בין היתר לאור סעיף 1(1) לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי), התשע"א-2011 (להלן: "כללי ההפחתה"). הסעיף האמור מאפשר הפחתה במקרים בהם בחמש השנים שקדמו למועד ביצוע ההפרה התאגיד הבנקאי לא הפר הוראה מההוראות המפורטות בסעיף.

לאחר בחינה נוספת של פניית החברה, הוחלט להתחשב בכך שההפרה הקודמת של החברה בגינה הוטל עיצום כספי, בוצעה לפני למעלה מחמש שנים ממועד ביצוע ההפרות. בעקבות זאת, סכום העיצום הכספי שהוטל ביום 23.12.2018 בסך של 1,500,000 ₪ יופחת ב-10% ויעמוד על סך של 1,350,000 ₪.​