דוד חשין ימונה ליושב ראש הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

30/08/2020
לכל ההודעות בנושא:
שונות
נגיד בנק ישראל קיבל את המלצת שר המשפטים ומינה את נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים (בדימוס), מר דוד חשין, ליושב ראש הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. השופט חשין יחל לכהן כיו"ר הוועדה ב-1 בספטמבר 2020.

השופט חשין יחליף את שופט בית המשפט המחוזי (בדימוס), מר משה גל, שהודיע לנגיד בנק ישראל כבר לפני כחצי שנה, ב-3.3.2020, כי הוא מבקש לסיים את תפקידו עם הסיום הצפוי של ההליכים למינוי דירקטורים בתאגידים הבנקאיים לשנת 2020. בעקבות בקשתו פנה הנגיד ביום 10 במרץ 2020 לשר המשפטים דאז בבקשה שיציע מועמד לכהונת יו"ר חדש לוועדה כנדרש לפי החוק. שני חברי הוועדה הנוספים המכהנים כיום בוועדה הם: פרופ' מומי דהן והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה לשעבר, עוה"ד אורית קורן.

על פי החוק, הוועדה מונה חמישה חברים. החברים הקבועים הם היו"ר – שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של בית המשפט המחוזי שמציע שר המשפטים לאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, ושני חברים שהם אנשי משק וכלכלה או שהם אנשי סגל אקדמי בכיר במוסדות להשכלה גבוהה בתחומים הנוגעים לעניין או מי שהיו אנשי סגל כאמור, שמציע יו"ר הוועדה בהתייעצות עם יו"ר רשות ניירות ערך. החברים המתחלפים הם שני דירקטורים המכהנים כדירקטורים חיצוניים בבנק הספציפי שהוועדה דנה בעניינו, שמציעים חברי הוועדה הקבועים בהתייעצות עם המפקח על הבנקים.

בין תפקידי הוועדה להציע מועמדים לכהונה כדירקטורים לאסיפת בעלי המניות בבנקים ללא גרעין שליטה, ובמפעיל מערכת ממשק (חברת שב"א), תפקיד הוועדה, בהתקיים תנאים מסוימים, להציע לאספה הכללית את רוב החברים שיכהנו בדירקטוריון.​​ ​​