התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השני של שנת 2020

30/09/2020
לכל ההודעות בנושא:
פרסומים סטטיסטיים
v    ברביע השני של שנת 2020, על רקע התאוששות מסוימת בשווקים הפיננסים, עלתה יתרת תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ-203 מיליארדי ש"ח (5.3%)  ועמדה בסופו על כ-4.03 טריליוני ש"ח, זאת לאחר ירידה של כ-255 מיליארדי ₪ (6.3%-) ברביע הראשון של השנה.

v     במהלך הרביע עלו היתרות של החזקת הציבור בכלל הרכיבים בתיק, בעיקר בלטה העלייה המשמעותית ביתרת ההשקעות בחו"ל, כתוצאה מעליות המחירים בשווקי המניות בחו"ל.

v     כתוצאה מההתפתחויות במהלך הרביע, חלו עליות בשיעור הנכסים הזרים ובשיעור הנכסים במט"ח מסך התיק.

v     יתרת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים עלתה ברביע השני בכ-108 מיליארדי ש"ח (6.1%) ועמדה בסופו על כ-1.88 טריליוני ש"ח.

v     שיעור החשיפה של הגופים המוסדיים לנכסים זרים, וכן שיעור החשיפה למט"ח, עלו בכ-2.4 נקודות האחוז.

v     היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות בארץ עלה במהלך הרביע בכ-20.5 מיליארדי ש"ח (7.6%).