התפתחות החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע השני של 2021

30/09/2021
לכל ההודעות בנושא:
פרסומים סטטיסטיים
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
להלן תמצית ההתפתחויות בנתוני החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע השני של שנת 2021:

  • ברביע השני נרשמה עלייה ביתרת החוב של המגזר העסקי של כ-34 מיליארדי ש"ח (3.4%) שמקורה בעיקר מגיוסים נטו בחוב לבנקים ובחוב בחו"ל.
  • יתרת החוב לדיור של משקי הבית גדלה ברביע זה בכ-16 מיליארדים (3.7%) ובכך נרשמה האצה בשיעור הגידול ברביע זה לעומת שיעור הגידול ברביע הקודם (2.2%); העלייה ביתרה זו נבעה בעיקר מעלייה בהיקף המשכנתאות החדשות שנטלו משקי הבית מהבנקים.
  • יתרת החוב לא-לדיור גדלה בשיעור גבוה של כ-2.3% בהמשך לשיעור גידול של כ-1.1% ברביע הקודם, והגיעה לרמה של כ-201 מיליארדים. זאת לאחר ירידה ביתרה בשנת 2020 על רקע משבר הקורונה.

 

א.     החוב של המגזר העסקי הלא-פיננסי[1]

  • מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה נמסר, כי ברביע השני של שנת 2021 גדלה יתרת החוב של המגזר העסקי בכ-34 מיליארדי ש"ח (3.4%) לרמה של כטריליון ש"ח. העלייה ביתרת החוב נבעה מגיוסי חוב נטו שהסתכמו בכ-39 מיליארדי ש"ח, מהם כ-19 מיליארדים בהלוואות בנקאיות שהתרכזו במגזר העסקים הגדולים, וכ-18 מיליארדים בחוב שגויס בחו"ל באמצעות אג"ח והלוואות. כתוצאה מכך, ברביע זה נרשם שיעור גידול שנתי גבוה ביתרת החוב של המגזר העסקי (9%, לעומת שיעור של כ-4% ברביע הקודם), שהתבטא הן בחוב הבנקאי והן בחוב החוץ בנקאי. (איורים 1, 2).
  • ברביע השני של השנה הנפיק המגזר העסקי אג"ח בשווי של כ-11 מיליארדי ש"ח, גבוה במקצת מממוצע הגיוסים בארבעת הרביעים הקודמים (כ-10 מיליארדים בממוצע לרביע). חברות מענף הנדל"ן והבינוי ממשיכות להוביל בגיוסים ומהוות כמחצית מהגיוסים ברביע זה. בחודש יולי 2021 הנפיק המגזר העסקי אג"ח בשווי של כ-11 מיליארדי ש"ח, סכום גבוה משמעותית מממוצע הגיוסים החודשי ב-12 החודשים הקודמים שעמד על כ-3.3 מיליארדים בממוצע לחודש. (איור 3).
  • ברביע השני של השנה המרווח[2] בין תשואת האג"ח הקונצרניות הכלולות במדד תל בונד 60, לבין תשואת האג"ח הממשלתיות הצמודות המשיך להצטמצם בכ-0.1 נק' האחוז, והגיע לרמה של כ-1.06 נק' האחוז; זאת לאחר ההתרחבות המשמעותית שנרשמה ברביע הראשון של שנת 2020, על רקע משבר הקורונה. בחודשים יולי ואוגוסט 2021 מרווח זה התרחב במקצת והגיע לרמה של כ-1.15 נק' האחוז, בדומה לרמתו בסוף הרביע הראשון של השנה. (איור 4).


 

ב.     החוב של משקי הבית

  • ברביע השני של שנת 2021 יתרת החוב של משקי הבית גדלה משמעותית, הן בחוב לדיור והן בחוב לא לדיור, לרמה של כ-643 מיליארדי ש"ח - עלייה של כ-20 מיליארדים (3.3%): נמשכת העלייה ביתרת החוב לדיור (כ-16 מיליארדי ש"ח), ואף ברביע זה נרשמה האצה בשיעור הגידול והוא עומד על כ-3.7% (לעומת שיעור של כ-2.2% ברביע הקודם); יתרת החוב לא-לדיור גדלה ברביע זה בשיעור גבוה של כ-2.3% (לעומת שיעור גידול של 1.1% ברביע הקודם) לרמה של כ-201 מיליארדים, לאחר ירידה בה בשנת 2020 על רקע משבר הקורונה. (איור 5). 
  • ברביע השני של שנת 2021 נטילת משכנתאות חדשות הסתכמה בכ-29 מיליארדי ש"ח, גבוה משמעותית מהרביע הקודם (כ-22 מיליארדים). נמשכה העלייה בנטילת משכנתאות חדשות וביולי 2021 הן הסתכמו בכ-12 מיליארדי ש"ח. (איור 6).​


ראה קישור למידע נוסף בנושא המופיע באתר הבנק בדף יתרות האשראי במשק, קישור לנתוני משכנתאות, קישור לנתוני מחירים בבנקים


התפתחות החוב Q2-2021.xlsxהתפתחות החוב Q2-2021.xlsx[1] חברות עסקיות ישראליות, ללא בנקים, חברות כרטיסי אשראי וחברות ביטוח.

[2] השינוי במרווח בין רביע לרביע מחושב כהפרש בין המרווח הממוצע בחודש האחרון של הרביע הנסקר לבין המרווח הממוצע בחודש האחרון של הרביע הקודם.