היום מפרסם בנק ישראל את "המידע השנתי על התאגידים הבנקאיים",2007-2011

הפיקוח על הבנקים מפרסם היום את "המידע השנתי על התאגידים הבנקאיים" - ריכוז של כל המידע הכמותי על מערכת הבנקאות לחמש השנים האחרונות. 
 
הפרסום מתמצת את פעילותם של המוסדות הבנקאיים הישראליים במגוון רחב של תחומים, ומאפשר להשתמש במידע הכלול בו ביעילות ובנוחות, שכן הלוחות מוצגים כלוחות אקסל, בעברית ובאנגלית. בתחילת הקובץ מוצגים מבוא ורשימה של הגדרות (בעברית ובאנגלית), המאפשרים למשתמש להכיר את המשתנים ולהבין את משמעותם הכלכלית. מרבית הנתונים מתייחסים לסך המערכת הבנקאית, וחלקם - לחמש הקבוצות הבנקאיות או לבנקים בודדים.
 
בלוחות ימצא המשתמש מידע מאזני על המערכת הבנקאית, על האשראי והפיקדונות ועל נושאים הקשורים אליהם, וכן על המחירים ששררו במערכת בשנה הנדונה.