הפיקוח על הבנקים פרסם היום מדיניות חדשה בנושא בנקאות בתקשורת

  • משקי בית ועסקים קטנים יוכלו לעבור בין בנקים ולפתוח חשבון חדש ללא הגעה לסניף וללא מגבלות על חשבונם החדש.

  • הלקוחות יוכלו להצטרף לחשבון מקוון בבנק הקיים שלהם מרחוק, באמצעות האינטרנט או המכשיר הנייד שלהם, ולקבל את כל השירותים ללא הגעה לסניף. 

  • הבנקים יוכלו להציע ללקוחות- משקי בית ועסקים, ריכוז מידע מכל הגופים הפיננסיים שבהם הם מנהלים חשבון (בנקים אחרים, חברות כרטיסי האשראי וגופים פיננסיים חוץ-בנקאיים). ריכוז המידע, על סך ההלוואות, הפיקדונות והחסכונות, תשלומי הריבית והעמלות וכו', יאפשר ללקוחות לשלוט טוב יותר במצבם הפיננסי ואף לקבל הצעות מתחרות טובות יותר.

  • ההוראה יוצרת תשתית אשר תאפשר הקמת בנק דיגיטלי חדש ללא סניפים, על-ידי תאגיד בנקאי או חוץ בנקאי.

הפיקוח על הבנקים שלח היום לבנקים טיוטת הוראת ניהול בנקאי חדשה בנושא "בנקאות בתקשורת", ובנוסף, טיוטת תיקון להוראות משלימות להוראה, אשר מרחיבות את מגוון ההסכמים המותרים לאישור באמצעות האינטרנט ומשלוח הודעות ומכתבים בתקשורת. הטיוטה תידון עם הבנקים בתקופה הקרובה ותעודכן ככל שיידרש.
ד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים: "המדיניות החדשה שלנו תאפשר את התעצמות המהפכה הדיגיטלית במערכת הבנקאית בשנים הקרובות, שממנה ייהנו משקי הבית והעסקים הקטנים במשק. הסרנו חסמים רבים בתחום הבנקאות בתקשורת, כדי שתתאפשרנה הגדלת הנוחות ללקוחות בצריכת השירותים הבנקאיים, ללא צורך הגעה לסניף; הרחבת מגוון השירותים שיקבלו הלקוחות מהבנקים; הגברת השקיפות ויכולת ההשוואה על-ידי הלקוחות; הקלה על מעבר בין הבנקים; והורדת מחירי השירותים הבנקאיים. בנוסף לאמור, המעבר לבנקאות הדיגיטלית יאפשר לבנקים להמשיך להתייעל ודרך כך להציע הצעות תחרותיות יותר ללקוחותיהם.
ברור לנו בפיקוח על הבנקים שאנו בתקופת מעבר בין הבנקאות המסורתית לבנקאות הדיגיטלית, ולכן לקוחות שירצו להמשיך לקבל את כל השירותים הבנקאיים או חלקם בסניפים – יוכלו להמשיך לעשות זאת ואנו נבטיח שהדבר יתאפשר. יחד עם זאת, החידושים בעולם הפיננסי-טכנולוגי, הפינטק (Fintech), מאפשרים היום ללקוחות שמעוניינים בכך לקבל הרבה יותר, והכל ללא מפגש פיזי עם הסניף. אני מאמינה שהמהפכה הדיגיטלית, שמשפיעה על החיים של רובנו בשנים האחרונות במגוון תחומים, תשנה באופן משמעותי את פני הבנקאות לטובת הלקוחות. המדיניות שעליה הכרזנו היום בפיקוח – תאפשר זאת". 
 
ההוראה החדשה והתיקונים המשלימים יאפשרו לבנקים להציע את כל מגוון השירותים הבנקאיים ללא הגעה של הלקוח לסניף, כמעט ללא נייר, וללא צורך בשליחת פקסים לבנק. לקוח אשר יחפוץ בכך - משק בית או עסק קטן, יוכל לעבור בנק ולפתוח מרחוק חשבון חדש ללא הגעה לסניף וללא ההגבלות שהיו קיימות עד היום, או לפתוח חשבון מקוון בבנק הקיים שלו מרחוק, באמצעות האינטרנט או מכשיר הטלפון הנייד- המובייל. הלקוח יוכל לבצע פעולות בנקאיות בכל שעה במהלך כל השבוע ללא מגבלות, באמצעות האינטרנט, המובייל, המכשירים האוטומטיים ומול המוקדים הטלפוניים של הבנק. חלק מהקשר עם הבנק יתאפשר באמצעות שליחת דואר אלקטרוני בין הבנק ללקוח, ובאמצעות מסרונים לטלפון הנייד של הלקוח. בנוסף, הלקוחות יוכלו לקבל מהבנק שירות חדש של ריכוז המידע שלהם מכלל הגופים הפיננסיים בהם יש להם חשבון, ודרך כך לשלוט טוב יותר במצבם הפיננסי, בעמלות והריביות שהם משלמים, ואף לשפר את מצבם. הלקוחות יוכלו לקבל התראות שונות לדואר האלקטרוני או למכשיר הטלפון הנייד שלהם, כגון מסרונים המודיעים להם על חריגה ממסגרת האשראי ועוד.
 
טיוטת ההוראה החדשה בנושא בנקאות בתקשורת, המתקנת פרק מרכזי בהוראת ניהול בנקאי קיימת של הפיקוח על הבנקים בנושא "ניהול טכנולוגיות המידע" (הוראה 357) מגדירה, בין היתר, את השינויים הבאים:
(‏א)           מעבר בנק ופתיחת חשבון חדש - ההוראה מאפשרת ללקוח מעבר בנק תוך פתיחת חשבון מרחוק ללא הגעה פיזית לסניף, וזאת ללא מגבלות שונות כדוגמת מגבלות כמותיות על הפעילויות והיתרות שהיו מוטלות עד היום על חשבון שנפתח באופן זה.
(‏ב)           הצטרפות לשירותי בנקאות בתקשורת בבנק הקיים- לקוח שהינו בעל חשבון בבנק מסוים, ומעוניין להצטרף לערוצי בנקאות בתקשורת שונים לקבלת כלל רמות השירות בתקשורת (מידע, עסקאות ופעולות) באותו בנק, יוכל לעשות זאת באופן מקוון. עד היום פעילות זו באופן מקוון הייתה מוגבלת אלא אם כן חתם הלקוח על הסכמי הצטרפות אלו בסניף.
(‏ג)             הסכמים באופן מקוון - יורחבו סוגי ההסכמים אשר לגביהם לא תידרש חתימתו של הלקוח בסניף. כך לדוגמה, יוכל הלקוח לאשר הסכם למתן אשראי, הסכם פיקדון ניירות ערך למשמרת וכדומה, באתר האינטרנט של הבנק. באותם מקרים, שאינם שכיחים ושגרתיים בפעילות היומיומית של הלקוח, אך עדיין קיימת חובה על-פי הדין לחתימה בכתב יד, לבנק יתאפשר לשלוח נציג ללקוח.
(‏ד)           העברות כספים ותשלומים לצד ג'- לקוח שהצטרף לשירותי בנקאות בתקשורת יוכל לבצע העברות ותשלומים באופן מקוון וכן להגדיר מוטבים קבועים בחשבונו ללא חובת הגעה לסניף כפי שנדרש היה עד היום. יתר על כן, יוסרו ההגבלות שהיו מוטלות על הבנקים עד כה באשר לתקרות סכומי העברות על-ידי הלקוחות למוטבים שאינם רשומים.
(‏ה)           עדכון פרטי הלקוח - לקוח שהצטרף לשירותי בנקאות בתקשורת יוכל לעדכן פרטים בחשבונו (כגון שם משפחה וכתובת) וכן לקבל סיסמה ראשונית ולשחרר סיסמה חסומה באופן מקוון ללא חובת הגעה לסניף. עד היום, לקוח ששכח סיסמה וביקש לקבל סיסמה באופן מקוון, הוגבל לקבלת מידע בלבד, עד להגעה הפיזית לסניף.
(‏ו)             קבלת שירותי ריכוז מידע (אגרגציה) – בנוסף לפעילות דיגיטלית מלאה לקוח יוכל לקבל שירותי ריכוז מידע מכל גוף פיננסי שבו יש לו חשבון. הלקוח יבחר את הבנק בו הוא מעוניין שהמידע ירוכז. המידע יאפשר ללקוח לנהל בצורה יעילה את כל פעילותו הבנקאית ולקבל החלטות נבונות ומושכלות יותר. ריכוז המידע על-ידי הבנק יתאפשר גם כשירות למשקי בית וגם לעסקים קטנים וגדולים, אשר לרוב מנהלים את חשבונם ביותר מבנק אחד.
(‏ז)            התכתבות עם הבנק באמצעות הדואר האלקטרוני וקבלת הודעות מהבנק שלא בדואר רגיל: אפשרויות השימוש בדואר האלקטרוני הורחבו בהשוואה למצב שהיה עד היום. בהוראה משלימה להוראה זו, ניהול בנקאי תקין 420, אשר תוקנה ונשלחה היום אף היא לבנקים, נקבע כי ניתן יהיה לשלוח ללקוחות התאגיד הבנקאי את מרבית ההודעות באמצעות בנקאות בתקשורת, אם יבחר בכך.
(‏ח)           קבלת התראות מהבנק למכשיר הנייד או לדואר אלקטרוני, לצורך שליטה ובקרה פיננסית וניהול מושכל של החשבון- בטיוטת התיקון להוראת ניהול בנקאי תקין 420, נקבע כי הבנק יוכל להציע ללקוח לקבל התראות לטלפון הנייד (מסרונים, SMS) או בדואר אלקטרוני, שיסייעו לו בניהול החשבון, כגון התראות על חריגה צפויה ממסגרת האשראי ועוד.
 
לצד הקלות אלו מטילה ההוראה אחריות מוגברת על הבנקים לניהול הסיכונים הכרוכים בהרחבת הפעילות הבנקאית מרחוק ולהגנה על המידע של הלקוחות, לרבות: שימוש באמצעי זיהוי ואימות חזקים יותר עבור פעולות בסיכון גבוה, הוספת בקרות, ניטור פעולות חריגות בחשבונות של לקוחות ומשלוח התראות ללקוחות אשר אותרה בחשבונם פעולה חריגה או בוצעה בו פעולה ברמת סיכון גבוהה. כמו כן, הבנקים נדרשים לנקוט בצעדים להדרכת הלקוחות על מנת להגביר את המודעות שלהם לסיכונים הכרוכים בפעילות מרחוק ולהנחות אותם באילו צעדים הם יכולים לנקוט על מנת למזער את התממשות הסיכונים.