התפתחות החוב של המגזר הפרטי (הלא פיננסי) ברביע הראשון של 2016

31/05/2016
לכל ההודעות בנושא:
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
פרסומים סטטיסטיים

 

לגיליון אקסל - גרפים ונתונים

יתרת החוב של המגזר העסקי קטנה ברביע הראשון של שנת 2016 בכ-1.3 מיליארדי ש"ח (0.2%-) והסתכמה בכ-814 מיליארדים. יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברביע זה בכ-5.6 מיליארדים (1.2%) ועמדה בסוף הרביע על כ-480 מיליארדים.[1]
 
א. החוב של המגזר העסקי
·     מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה נמסר, כי ברביע הראשון של שנת 2016 קטנה יתרת החוב של המגזר העסקי בכ-1.3 מיליארדי ש"ח והסתכמה בכ-814 מיליארדים. ירידה זו נבעה מייסוף בשער החליפין של השקל מול הדולר של כ-3.5% וירידת מדד המחירים לצרכן בכ-0.9%,  שתי השפעות אשר הקטינו את השווי של החוב הנקוב והצמוד למט"ח והחוב הצמוד למדד. כנגד זאת, המגזר העסקי רשם גידול כמותי של כ-7.5 מיליארדים, שעיקרו גידול בהלוואות בנקאיות, אשר קוזז במקצת בהקטנה כמותית של החוב באג"ח בישראל ובהלוואות מחו"ל.
·     ברביע הראשון של השנה, נרשם לראשונה שיעור שינוי שנתי (השינוי לעומת רביע ראשון אשתקד) שלילי בחוב החוץ בנקאי (1.8%-), תוך התייצבות בשיעור השינוי החיובי בחוב הבנקאי (3.2%).
·     בחודש אפריל 2016 הנפיק המגזר העסקי (ללא בנקים וביטוח) אג"ח בשווי של כ-5.1 מיליארדי ש"ח, כולן בהנפקות של אג"ח סחירות, גבוה מממוצע הגיוסים ברביע הראשון של השנה  -  כ-2.3 מיליארדים.
המרווח בין תשואת מדד אג"ח החברות הצמוד, תל בונד 60, לבין תשואת האג"ח הממשלתיות הצמודות ירד בממוצע בחודשים פברואר-אפריל בכ-0.19 נק' האחוז לרמה של כ-1.51 נק' האחוז.  

ב. החוב של משקי הבית
·     יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברביע הראשון של שנת 2016 בכ-5.6 מיליארדי ש"ח (1.2%) והסתכמה בכ-480 מיליארדים. יתרת החוב לדיור עלתה בכ-2.9 מיליארדי ש"ח ועומדת על כ-324 מיליארדים.
·     בחודש אפריל 2016 חלה ירידה עונתית בביצועי המשכנתאות (נטילות של משכנתאות חדשות), והם הסתכמו בכ-4.7 מיליארדי ש"ח, נמוך במקצת מממוצע הביצועים של הרביע הראשון של השנה העומד על כ-5 מיליארדים. (איור 3).
 

ראה קישור למידע נוסף בנושא המופיע באתר הבנק בדף יתרות האשראי במשק, קישור לנתוני משכנתאות, קישור לנתוני מחירים בבנקים.

 

 

 

 

[1]  לפירוט שינויים ושיפורים מתודולוגיים שבוצעו בנתוני החוב במהלך הרביע הראשון של שנת 2016 ראו בלוחות החוב באתר בנק ישראל – סטטיסטיקה – הפעילות הפיננסית – שוק האשראי – החוב החיצוני והחוב הפנימי במשק – החוב והאשראי של המשק