ממחר יותר עסקים יוגדרו כ"עסקים קטנים" וישתייכו לתעריפון הקמעונאי הזול יותר

להודעה כמסמך Word

 


החל ממחר, ה-1.8.2013, ייכנס לתוקפו תיקון מס' 2 בכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח 2008, לפיו שונתה ההגדרה של עסק קטן מעסק בעל תקרת מחזור עסקים שנתי של 1 מיליון ₪, לעסק  בעל תקרת מחזור עסקים שנתי של 5 מיליון ₪.

משמעות התיקון היא שיתאפשר ליותר עסקים בישראל להיות מוגדרים כעסקים קטנים, מה שיאפשר להם להיות זכאים להיכלל בתעריפון הקמעונאי (תעריפון משקי הבית ועסקים קטנים), שהתעריפים בו נמוכים מהתעריפים הקבועים בתעריפון לעסקים גדולים, או לכל היותר זהים להם, עבור אותם שירותים.

על מנת לממש זכאות זאת, על בית העסק להעביר לבנק בו מתנהל חשבונו דוח שנתי (כגון: דוח מע"מ) לפיו מחזור העסקים שלו אינו עולה על 5 מיליוני ₪ לשנה. עם הצגת הדוח לבנק, יפעל הבנק לסיווג החשבון כ"עסק קטן", וכפועל יוצא מכך יחול על אותו העסק התעריפון הקמעונאי. הסיווג יהיה בתוקף לשנה, כאשר חידושו, בהתאם לכללי העמלות, מותנה בהמצאת מסמכים עדכניים.

בנוסף, על מנת שעסקים קטנים יהיו מודעים לזכויותיהם, מכוח התיקון החדש, וליכולת להקטין את ההוצאות שלהם, יתבקשו הבנקים על ידי הפיקוח על הבנקים, לשלוח ללקוחותיהם העסקיים הודעות המציגות את דבר השינוי והשלכותיו.