בנק ישראל פותח את מערכות התשלומים המבוקרות לשחקנים חדשים ומפרסם את תנאי הגישה אליהן

למסמך המלא

בנק ישראל נוקט צעד משמעותי נוסף לפתיחת מערכות התשלומים למשתתפים חדשים ולקידום התחרות במערך התשלומים בישראל, ומפרסם היום את תנאי הגישה למערכות התשלומים המבוקרות – תנאי הסף להשתתפות בהן. תנאי הגישה אובייקטיבים, מבוססי סיכון ושקופים לציבור, והם מאפשרים גישה הוגנת ופתוחה להשתתפות במערכות התשלומים.
כיום מערכות התשלומים בישראל מאפשרות השתתפות ישירה בלבד, וקביעת תנאי הגישה מהווה צעד משמעותי להצטרפותם של משתתפים עקיפים. צעד זה יאפשר לגופים חוץ-בנקאיים להשתתף במערכות התשלומים באופן עקיף או ישיר.  
צעד אופרטיבי זה מתווסף לשורת צעדים שבנק ישראל נוקט כדי להסיר את החסמים לתחרות במערך התשלומים בישראל. צעדים אלה עולים בקנה אחד עם המלצות הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים ("ועדת שטרום").


עירית מנדלסון, מנהלת המחלקה לחשבות ולמערכות התשלומים והסליקה:
"בנק ישראל פועל בערוצים שונים על מנת לאפשר לשחקנים חדשים להשתתף במערכות התשלומים, ומטפל בחסמים – המשפטיים, הרגולטוריים והתפעוליים – המוֹנעים ממשתתפים חדשים לפעול במערכות התשלומים. פרסום תנאי הגישה למערכות המבוקרות מהווה נדבך משמעותי נוסף בצעדים שיאפשרו לגופים נוספים לפעול במערכת."         

תנאים אלו
-     מבחינים בין סוגי המשתתפים בפעילות הליבה של מערכות התשלומים ומאפשרים לגוף, בתנאים מסוימים[1], לבחור את סוג ההשתתפות שלו (ישיר או עקיף).
-     מבהירים כי מחובתו של משתתף ישיר לספק גישה עקיפה לשירותי המערכת באופן הוגן ובלתי מפלה.
-     קובעים שנוסף לעמידה בתנאי הגישה למערכת התשלומים יש לעמוד גם בדרישות החיבור אליה על מנת להשתתף בה[2].
 
תנאי הגישה למערכות יוצרים את המסגרת שדרכה שחקנים חדשים יוכלו להתחבר אליהן ולפעול באמצעותן. מסגרת זו מאפשרת לגופים לפעול במערכת התשלומים כמשתתפים עקיפים – כלומר באמצעות הסתמכות על השירותים שמעניקים משתתפים ישירים במערכת, ובלי צורך לעמוד בדרישות שהמשתתפים הישירים נדרשים לעמוד בהן (כללי המערכות). הסדרי ההשתתפות העקיפה יאפשרו לשחקנים חדשים לספק שירותי תשלום[3] ללקוחותיהם, ושחקנים אלו יגבירו את התחרות בתחום שירותי התשלום בישראל.


[1]  תנאים אובייקטיביים, שקופים ומבוססי סיכון – למשל בנוגע למחזור הפעילות במערכת, היקפה ושיעורה. בעת חריגה מהם יתאפשר רק סוג השתתפות אחד.
[2] דרישות החיבור למערכת תשלומים כוללות מערך של דרישות טכנולוגיות, תפעוליות ועסקיות להשתתפות במערכת, והן נקבעות בידי המפעיל.  דרישות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מכללי המערכות השונות.
[3]  ניהול חשבונות תשלום, ביצוע עסקאות תשלום, הנפקת אמצעי תשלום וסליקת עסקאות תשלום.