התפתחות החוב של המגזר הפרטי (הלא פיננסי) ברביע השני של 2016

31/08/2016
לכל ההודעות בנושא:
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
פרסומים סטטיסטיים

 
 
יתרת החוב של המגזר העסקי גדלה ברביע השני של שנת 2016 בכ-13.9 מיליארדי ש"ח (1.7%) והסתכמה בכ-829 מיליארדים. יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברביע זה בכ-9.2 מיליארדים (1.9%) ועמדה בסוף הרביע על כ-489 מיליארדים.
 
א.   החוב של המגזר העסקי
·     מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה נמסר, כי ברביע השני של שנת 2016 גדלה יתרת החוב של המגזר העסקי בכ-13.9 מיליארדי ש"ח (1.7%) ועמדה בסוף יוני על כ-829 מיליארדים. הגידול ביתרת החוב נבע בעיקר מגידול כמותי של כ-8.1 מיליארדים באג"ח סחירות בישראל, בהלוואות בנקאיות וחוץ בנקאיות. כמו כן, תרמו לעלייה ביתרת החוב פיחות בשער החליפין של השקל מול הדולר (כ-2.1%) ועלייה במדד המחירים לצרכן (כ-0.5%) אשר הגדילו את השווי של החוב הנקוב והצמוד למט"ח ולמדד. העלייה ביתרת החוב קוזזה במקצת מהקטנה כמותית בהלוואות מחו"ל.
·     בחודש יולי 2016 הנפיק המגזר העסקי (ללא בנקים וביטוח) אג"ח בשווי של כ-4.9 מיליארדי ש"ח, רובן בהנפקות של אג"ח סחירות, גבוה משמעותית מממוצע הגיוסים החודשי במחצית הראשונה של השנה העומד על כ-2.8 מיליארדים.
סך ההנפקות של המגזר העסקי בארץ (ללא בנקים וביטוח) ברביע השני של השנה הסתכם בכ-9.9 מיליארדי ש"ח, רובן באג"ח סחירות, גבוה מסך ההנפקות ברביע הראשון של השנה שהסתכם בכ-6.9 מיליארדים. ענף הנדל"ן והבינוי בלט בגיוסים ברביע זה (כ-36% מסך הגיוסים) לאחר שבלט גם ברביע הקודם.
·     המרווח בין תשואת מדד אג"ח החברות הצמוד, תל בונד 60, לבין תשואת האג"ח הממשלתיות הצמודות הצטמצם ברביע השני של השנה בסך של כ-0.19 נק' האחוז לרמה של כ-1.38 נק' האחוז, זאת בהמשך לירידה שנרשמה ברביע הראשון. בחודש יולי 2016 מרווח זה המשיך להצטמצם עד לרמה של כ-1.27 נק' האחוז.
 
ב.   החוב של משקי הבית
·     יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברביע השני של שנת 2016 בכ-9.2 מיליארדי ש"ח (1.9%) והסתכמה בכ-489 מיליארדים. מתחילת השנה גדלה יתרת החוב של משקי הבית בכ-15 מיליארדי ש"ח (3.2%).
יתרת החוב לדיור עלתה ברביע השני של השנה בכ-7 מיליארדי ש"ח (2.2%) ועומדת על כ-331 מיליארדים. יתרת החוב שלא לדיור עלתה ברביע השני בכ-1.4% (כ-2 מיליארדי ש"ח)
·     ברביע השני של השנה נרשמו ביצועי משכנתאות מהבנקים בסך של כ-15.6 מיליארדי ש"ח, גבוה במקצת מסך הביצועים שנרשמו במהלך הרביע הקודם (14.9 מיליארדים). (איור 4).
 
ראה קישור למידע נוסף בנושא המופיע באתר הבנק בדף יתרות האשראי במשק, קישור לנתוני משכנתאות, קישור לנתוני מחירים בבנקים.