הפיקוח על הבנקים מפרסם הנחיות בדבר שליחת הודעות באופן דיגיטלי וחובת שליחת הודעה כאשר הוצג שיק ללא יתרה מספקת בחשבון

הפיקוח על הבנקים פרסם להערות הציבור טיוטת תיקון להוראה​ בנושא "משלוח הודעות בתקשורת". מטרת התיקון להתאים את ההוראה להתפתחויות הטכנולוגיות ולהביא לשיפור השירות והגברת אפקטיביות מסירת הודעות ללקוחות התאגידים הבנקאיים. בנוסף תיקון ההוראה משלים את התיקון לחוק שיקים ללא כיסוי, אשר מחייב את הבנקים לשלוח הודעה ללקוח אשר הוצג בחשבונו שיק, ולא הייתה יתרה מספקת לפירעונו, ולעדכנו שעליו להפקיד כסף בחשבון כדי למנוע את סירוב השיק מסיבת "אין כיסוי מספיק".

 

ההודעות הנשלחות ללקוחות מהתאגידים הבנקאיים כוללות מידע רב ערך אודות התנהלותם הפיננסית, ועל כן ישנה חשיבות רבה לכך שהלקוחות יהיו מודעים להן.

התאגידים הבנקאיים שולחים כיום ללקוחות, המעוניינים בכך ובחרו לקבל הודעות באמצעים דיגיטליים ולא באמצעות הדואר הפיזי, את ההודעות הנוגעות לניהול החשבון באמצעי תקשורת שונים, כגון באזור האישי של הלקוח באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי, באמצעות האפליקציה בסלולר ובאמצעות הדואר האלקטרוני.

בתיקון להוראה נקבע כי התאגידים הבנקאיים יבחרו את ערוץ התקשורת המתאים למשלוח הודעה לפי צרכי הלקוחות, בהתאם לערוצי התקשורת בהם בחר הלקוח לקבל הודעות. זאת לאור ההתקדמות הטכנולוגית אשר תומכת בשיפור השירות ללקוחות, מאפשרת למסור מידע בסמוך למועד ביצוע הפעולה, ומסייעת לשפר את אפקטיביות מסירת המידע.

ישנן הודעות שיש צורך לשלוח בערוץ תקשורת המאפשר מסירת ההודעה באופן מידי ונגיש, כדוגמת מסרון או הודעה מהאפליקציה, וישנן הודעות שיש צורך לשלוח בערוץ תקשורת אשר מאפשר ללקוח מעקב, שמירה והדפסה של ההודעה, למשל בתיבת ההודעות האישית או בדואר האלקטרוני. לעיתים יש צורך לשלב בין השיקולים ולשלוח את ההודעה בכמה ערוצים במקביל, הכול בהתאם לנסיבות.

לצורך יישום ההנחיה התאגידים הבנקאים נדרשים למפות ולבחון את סוגי ההודעות על מנת לבחור את ערוצי התקשורת המתאימים.

על אף הנחיה כללית זו, נקבעה רשימה של הודעות, כגון הודעות הקשורות להליכים משפטיים, הודעות לנותני ערבות וכו', אשר בשל חשיבותן התאגידים הבנקאים נדרשים לשלוח אותן בשני ערוצי תקשורת במקביל, אשר גם יעבירו את המידע ללקוח באופן מהיר וגם יאפשרו מעקב, שמירה והדפסה.

בנוסף, על מנת להפנות את תשומת ליבם של הלקוחות להודעות הנמצאות באזור האישי, ובמטרה להקל עליהם לעקוב אחר המתנהל בחשבונם נקבע כי יש להציג ללקוח התראה בולטת על כך שמחכות לו הודעות חדשות, עם כניסתו לאזור האישי.

כמו כן, נדרש התאגיד הבנקאי לאפשר ללקוחות לקבל חיווי על כך שישנה הודעה חדשה באזור האישי, ככל שהם מעוניינים בכך.

עוד מתייחסת ההוראה לתיקון מס' 14 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א – 1981, אשר  מטיל חובה על הבנקים לשלוח ללקוח, אשר הוצג בחשבונו שיק ולא היתה יתרה מספקת לפירעונו, הודעה בדבר הצורך להפקיד כספים בחשבון כדי למנוע את סירוב השיק, מהסיבה "אין כיסוי מספיק". ההוראה קובעת הנחיות אודות פרטי ההודעה, הגורמים אליהם תשלח ההודעה, מועד משלוח ההודעה, ודרכי המסירה ללקוח.

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן: "טיוטת תיקון ההוראה שפרסמנו , תביא לשיפור השירות ללקוח, לאפקטיביות רבה יותר במסירת ההודעות ולהגברת המודעות של הלקוחות למידע הנשלח אליהם מהתאגידים הבנקאיים. בנוסף, קביעת ההוראות לעניין משלוח הודעה ללקוח שהוצג בחשבונו שיק, ולא הייתה יתרה מספקת לפירעונו, תאפשר ללקוח להפקיד כספים בחשבונו על מנת למנוע את סירוב השיק, ולהגן על הלקוח מפני ההשלכות השליליות שעלולות להתלוות לכך."     

ההוראה פורסמה להערות הציבור והיא צפויה להיכנס לתוקף שנה מיום פרסומה הסופי, למעט הסעיף המשלים את התיקון לחוק שיקים ללא כיסוי המחייב את הבנקים לשלוח הודעה ללקוח אשר הוצג בחשבונו שיק, ולא הייתה יתרה מספקת לפירעונו. כניסתו לתוקף של התיקון לחוק צפויה באוגוסט 2021.