החלטת ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים בעניין הפרת הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון על ידי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ

ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור החליטה ביום 30.12.2014, להטיל עיצום כספי בסך 2.3 מיליוני ש"ח על בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ (להלן - "הבנק"), בגין הפרות של הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - "החוק"), שביצעה. לבנק עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.

ההפרות והליקויים, מבוססים על ממצאים מדוח ביקורת של הפיקוח על הבנקים שנערך בבנק בשנים 2013-2012.

ממצאי דוח הביקורת הצביעו על מספר הפרות של צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001 (להלן - "הצו") שגררו, כאמור, עיצום כספי בסכום כולל של 2.3 מיליוני ש"ח. ההפרות נבעו מאי דיווח על פעילות בלתי רגילה; בהקשר זה רוצה הוועדה להדגיש את הנקודות הבאות:

  1. בנוסף על הבנת השימוש בכספים, על התאגיד הבנקאי לברר מה מקור הכספים בחשבון, לרבות דרישת אסמכתאות;
  2. כאשר תאגיד מצרף נספחים לדיווח על פעילות בלתי רגילה עליו לפרט את עיקרי הנספחים בדיווח עצמו. כך למשל דיווח הכולל נספח ובו פירוט של העברות בחשבון הלקוח צריך לכלול סכום היקפי העברות וסוגיות בולטות אחרות בהתאם לנסיבות.


בהחלטתה התחשבה הוועדה בהיערכות הבנק וכן בפעולותיו לתיקון הליקויים. הוועדה מוצאת לנכון להדגיש את התרשמותה מרצינות הצעדים שננקטו על ידי הבנק מאז שנת 2008 עת הוטל עליו עיצום כספי.

ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים היא ועדה שהוקמה מכוח החוק, ושבסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, להטיל עיצומים כספיים (קנסות), על תאגידים בנקאיים (עד לגובה של כ- 2 מיליוני ש"ח להפרה), בגין הפרות של החוק, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו. הוועדה הינה בראשות המפקח על הבנקים, מר דוד זקן, וחברים בה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד פול לנדס, ועו"ד דרור גולדשטיין מהפיקוח על הבנקים.