החלטה בעניין הפרת הוראות מחוק איסור הלבנת הון על ידי בנק אגוד לישראל

להודעה זו בקובץ WORD

 

 

ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור החליטה אתמול, להטיל עיצום כספי בסך 2.1 מיליוני ש"ח על בנק אגוד לישראל בע"מ (להלן – "הבנק"), בגין הפרות של הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000 (להלן – "החוק"), שביצע. לבנק עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.
ההפרות והליקויים, מבוססים על ממצאים מדוח ביקורת של הפיקוח על הבנקים לפעולות שנעשו בתקופה 2004-2009.
ממצאי דוח הביקורת הצביעו על מספר הפרות של צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001 (להלן – "הצו") שגררו, כאמור, עיצום כספי בסכום כולל של 2.1 מיליוני ש"ח. עיקר ההפרות נבעו מהיערכות לקויה של הבנק בעיקר בסוגי ההפרות הבאים:

1.             אי דיווח על פעולות בלתי רגילות, לרבות על פעולות של הלוואה כנגד פיקדון, מסוג "Back To Back", שההיגיון הכלכלי בהן לא ברור.

2.             ליקויים וחוסרים במידע שהועבר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

3.             דיווחים שהועברו באיחור ניכר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

 

בהחלטתה התחשבה הוועדה בפעולות הבנק לתיקון הליקויים.

הוועדה מוצאת לנכון להדגיש את החשיבות שהיא מייחסת לקיומה של תרבות ציות למילוי אחר הוראות ונהלים ולאכיפה קפדנית של משטר איסור הלבנת הון. בצד קביעת המדיניות והנהלים, על הבנק לוודא כי מוקצים משאבים הולמים ליישום מדיניות הציות ואכיפתה. בנוסף הוועדה מבקשת לחדד כי קבלת אישורים מגורמים כאלו או אחרים כי קיים היגיון כלכלי בפעולות שונות, אינה מספיקה, אלא על התאגיד הבנקאי לקבל הסבר ואסמכתאות למהות הפעולות ולהיגיון הכלכלי הטמון בהן.
ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים הינה ועדה שהוקמה מכוח החוק, ושבסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, להטיל עיצומים כספיים (קנסות), על תאגידים בנקאיים, בגין הפרות של החוק, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו. הוועדה הינה בראשות המפקח על הבנקים, מר דוד זקן, וחבר בה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד פול לנדס.