חיזוק והגברת האפקטיביות של הדירקטוריונים של התאגידים הבנקאיים
הפיקוח על הבנקים  מפרסם  היום טיוטת עדכון  להוראת ניהול בנקאי תקין בנושא "דירקטוריון". העדכון נועד  להגביר
את אפקטיביות הדיונים בדירקטוריון ואת התאמת תמהיל הדירקטוריון לפעילות התאגיד, ובכך להבטיח את יכולתו של הדירקטוריון להתמקד בנושאים אסטרטגיים ובסיכונים המרכזיים העומדים בפני הבנק, בשמירה על יציבותו ובהתאמת האסטרטגיה שלו לסביבה התחרותית המשתנה ולצרכי הלקוחות.    


התיקונים המרכזיים בטיוטה:

·         מספר הדירקטורים המקסימלי יעמוד  על 10, לעומת 15 בהוראה הקיימת.

·         מליאת הדירקטוריון תוכל להאציל סמכויות על פי שיקול דעתה לוועדות מתמחות.

·         הדירקטוריון יקבע מדיניות למשך כהונה מקסימלי לתפקיד יו"ר הדירקטוריון.

·         שיעור הדירקטורים בעלי ניסיון בתחום הבנקאות יגדל מחמישית לשליש.

·         לפחות דירקטור אחד יהיה בעל ניסיון בתחומי טכנולוגיית המידע.

 

הפיקוח על הבנקים פועל באופן שוטף לחיזוק הממשל התאגידי בבנקים, והסטנדרטים שהפיקוח מציב בנושא זה הם מהגבוהים בעולם. במסגרת זו, מתפרסמת היום להערות הציבור טיוטת תיקון להוראת ניהול בנקאי בנושא "דירקטוריון", הכוללת הנחיות חדשות וכן הקלות בהנחיות קיימות, שנועדו לשפר את אפקטיביות הדיונים בדירקטוריון.

התיקונים להוראה מגלמים, בין השאר, את הלקחים שהופקו מהמשבר הפיננסי האחרון, שבו דירקטוריונים בבנקים רבים בעולם לא היו מספיק אפקטיביים בפיקוח על ניהול הסיכונים, ולא אתגרו את המלצות ההנהלות על ידי הצגת דעות שונות ובחינה מעמיקה של הסיכונים הגלומים בפעילויות ובמוצרים מהותיים.

עדכון ההוראה נועד לשפר את אפקטיביות עבודת הדירקטוריון ואת יכולתו להתמודד עם אתגרים חדשים ועם שינויים בסביבה התחרותית, לרבות התפתחות בסיכונים קיימים והיווצרותם של סיכונים חדשים.

העדכון משלב בין הנחיות מפורטות לבין עקרונות שייושמו על ידי התאגידים הבנקאיים על פי שיקול דעתם. קביעת עקרונות הינה חלק ממדיניות הפיקוח להפחית, בתחומים בהם הדבר מתאפשר, את מעורבות הפיקוח בהתנהלות השוטפת של התאגידים הבנקאיים, ולהעביר את האחריות לניהול הסיכונים לידי התאגידים הבנקאיים עצמם, בהתאם למאפייניו הייחודיים של כל תאגיד ותאגיד. גישה זו מחזקת את הממשל התאגידי בבנקים מבלי לפגוע ביתרונות התחרותיים של כל תאגיד.

התיקונים המהותיים בהוראה כוללים בין השאר:

·     הקטנת מספר הדירקטורים המקסימלי מ-15 ל-10. תהליך ההפחתה יארך עד שלוש שנים. מספר קטן יותר של דירקטורים יאפשר דיונים אפקטיביים יותר תוך יצירת מעורבות ולקיחת אחריות גדולה יותר של כל דירקטור בדיונים ובהחלטות.

·     ביטול הדרישה לאשרר כל החלטה של אחת מוועדות הדירקטוריון במליאה, דרישה שיצרה עומס על מליאת הדירקטוריון, ומנעה לעיתים התמקדות בנושאים ובסיכונים המהותיים.

·     הקצבת משך כהונת יו"ר הדירקטוריון. דירקטוריון תאגיד בנקאי נדרש לקבוע מדיניות הקצבת כהונה ליו"ר דירקטוריון אשר תבטיח תחלופה בתפקיד אחת לתקופה, כפי שיקבע התאגיד. הפיקוח על הבנקים רואה בתפקיד יו"ר הדירקטוריון תפקיד מרכזי בהיותו הגורם המוביל והמשפיע ביותר בדירקטוריון. המדיניות שתיקבע צריכה לאזן בין הצורך בהמשכיות והשגת יעדים לטווח ארוך לבין הצורך בריענון, באופן שלא יפגע בראיה הביקורתית הנדרשת,  לצורך בריענון החשיבה, מניעת השתרשות של "קונספציות", בחינת שוטפת של נאותות תהליכי עבודה וניהול סיכונים, ובחינת התאמת האסטרטגיה לצרכים המשתנים של הארגון והסביבה בה התאגיד פועל.

·     שיעור הדירקטורים בעלי ניסיון בנקאי יגדל מחמישית לשליש, וזאת, על מנת לאפשר לדירקטוריון לשפר את כשירותו בגיוס מגוון גדול יותר של בעלי ידע או ניסיון בתחומי הבנקאות השונים, על רקע המורכבות בפעילות הבנקאית וההבנה המקצועית הנדרשת לצורך הבנת הסיכונים בפניהם עומד התאגיד.

·     הדירקטוריון יכלול דירקטור אחד לפחות בעל ניסיון בתחום טכנולוגיית המידע. דרישה זו נועדה להתאים את תמהיל הדירקטוריון לשינויים בסביבת הפעילות הבנקאית – שינויים שבמסגרתם הבנקים נדרשים להישען יותר ויותר על טכנולוגיה וחדשנות במתן שירותים ללקוחותיהם על מנת להתחרות בגופים נוספים הפועלים במגזר הפיננסי.

הפיקוח על הבנקים ימשיך לבחון באופן שוטף את נאותות הממשל התאגידי במערכת הבנקאית, את ההנחיות הנדרשות וכן את אופן יישום העקרונות שנקבעו בהוראה על ידי כל תאגיד על מנת לוודא כי הממשל התאגידי נשמר בצורה המיטבית, זאת מתוך הבנה כי הוא המפתח לשמירה על יציבות התאגידים הבנקאיים ועמידתם בזעזועים ובמשברים.