פרסום טיוטת הוראת ניהול בנקאי תקין חדשה בנושא 'פיקדונות ללא תנועה וחשבונות שבעליהם נפטרו'

לטיוטת ההוראה​

הפיקוח על הבנקים פרסם היום טיוטת הוראת ניהול בנקאי תקין חדשה שמטרתה לשפר את אופן הטיפול בפיקדונות ללא תנועה[1] ובחשבונות שבעליהם נפטרו, זאת באמצעות הרחבת חובות האיתור של בעלי פיקדונות וחשבונות אלו באופן הבא:

  • הורחבו החובות המוטלות על הבנקים לאתר את בעלי הכספים האבודים, בין היתר על ידי הרחבת החיפוש אחר פרטי ההתקשרות של הלקוח ופנייה למרשם האוכלוסין על מנת לאתר את כתובתו.
  • כל בנק נדרש לוודא קיומה של פונקציה ארגונית, שמתפקידה לוודא טיפול בפיקדונות ללא תנועה.
  • הוגדרו תפקידי ההנהלה הבכירה של הבנק והדירקטוריון בטיפול בפיקדונות ללא תנועה ובפיקוח ובקרה על עבודת הגורם האחראי על הנושא.
  • פורטו הממשקים השונים בין הבנקים לאפוטרופוס הכללי, לרבות קביעת חובות איתור נוספות החלות על הבנק סמוך למועד הדיווח לאפוטרופוס הכללי.

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן: "הפיקוח על הבנקים מייחס חשיבות גבוהה לחיזוק ההוגנות במערכת היחסים בין הבנקים לבין לקוחותיהם, על מגוון השירותים שניתנים על ידם. ההוראה החדשה, מדגישה את חשיבות הטיפול של הבנקים בפיקדונות ללא תנועה וחשבונות של נפטרים, ומאפשרת שימוש במגוון כלים לאיתור הלקוחות, במטרה לסייע בהשבת כספים אבודים לבעליהם. במקביל, הלקוחות מוזמנים להמשיך ולנצל את הכלי הידידותי שפותח עבורם ולהיכנס לאתר האינטרנט "הר הכסף 2" על מנת לבדוק, ללא עלות ובצורה קלה ופשוטה, האם קיימים על שמם פיקדונות ללא תנועה ולסייע ליורשים לאתר חשבונות בנק של נפטרים."

לאור החשיבות הרבה בהשבת כספי פיקדונות ללא תנועה לבעליהם, קבע הפיקוח על הבנקים הוראת ניהול בנקאי תקין חדשה, בנושא 'פיקדונות ללא תנועה וחשבונות שבעליהם נפטרו', במסגרת ההוראה הורחבו החובות המוטלות על הבנקים בטיפול בפיקדונות ובחשבונות אלו.

הפיקוח על הבנקים פועל בנוסף לעדכון הצו, הקובע את כללי ההשקעה של פיקדונות ללא תנועה, במטרה לקבוע מנגנון פשוט להשקעת הכספים.

פרסום הטיוטה הוא בהמשך להקמת אתר האינטרנט "הר הכסף 2[2]", המאפשר ללקוחות הבנקים לאתר, בקלות וללא עלות, פיקדונות ללא תנועה על שמם ומסייע ליורשים לאתר חשבונות בנק של נפטרים.

האתר מציג ללקוחות את שמות הבנקים בהם יש להם פיקדונות ללא תנועה ואינו מציג מידע אודות הסכומים בחשבון או בפיקדון – לצורך כך, ולצורך משיכת הכספים, על הלקוח לפנות לבנק ששמו ופרטי הקשר שלו עלו בתוצאת החיפוש. באותו אופן, "הר הכסף 2" מהווה גם כלי יעיל עבור יורשים לאתר חשבונות בנק של נפטרים ללא עלות.

נכון לתאריך 30.6.2020 קיימים במערכת הבנקאית כ- 539,000 חשבונות בנק ופיקדונות ללא תנועה של יחידים, בסך מצטבר של כ- 6.8 מיליארד ש"ח. מזה, מספר חשבונות הבנק של נפטרים עומד על כ- 90,000 בסך מצטבר של כ- 1.7 מיליארד ש"ח.

לאיתור פיקדונות ללא תנועה וחשבונות נפטרים יש להיכנס לאתר האינטרנט "הר הכסף 2" בכתובת: https://itur.mof.gov.il/#/main/home?org=bank

מצ"ב קובץ שאלות ותשובות אודות "הר הכסף 2".

למדריך בנושא איתור חשבונות ופיקדונות ללא תנועה – "הר הכסף 2"- שפורסם במסגרת סדרת המדריכים "שווה לדעת" של הפיקוח על הבנקים לחצו כאן.[1] פיקדון שלגביו עברו 10 חודשים מיום שהתקבלה הוראה אחרונה מבעליו. לגבי פקדונות אלו הבנק נדרש ליצור קשר עם בעליהם סמוך למועד פרעונם.