יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2021

יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש יולי 2021 בסך 201,694 מיליוני דולרים, גידול בסך של 1,519 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 49 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).

הגידול מוסבר על ידי:

א.      רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של כ-500 מיליוני דולרים.

ב.      העברות המגזר הפרטי בסך של כ- 8 מיליוני דולרים.

ג.        שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 1,115 מיליוני דולרים.

מאידך, הגידול קוזז בחלקו על ידי העברות הממשלה לחו"ל בסך של כ- 104 מיליוני דולרים.

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

תאריך

יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

יולי 2020

3155,772

1,891

3157,663

אוגוסט 2020

159,789

1,899

161,688

ספטמבר 2020

158,700

1,884

160,584

אוקטובר 2020

3158,859

1,889

3160,748

נובמבר 2020

3165,033

1,914

3166,947

דצמבר 2020

3171,242

2,055

3173,297

ינואר 2021

3177,444

2,057

3179,501

פברואר 2021

3182,990

2,065

3185,055

מרץ 2021

3183,664

2,016

3185,680

אפריל 2021

3191,957

2,043

3194,000

מאי 2021

196,348

2,002

198,350

יוני 2021

198,192

1,983

200,175

יולי 2021

199,708

1,986

201,694

 

 [1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.​