יישומה של תכנית ההתייעלות במערכת הבנקאית ו"גלגול" פירותיה לציבור לקוחות הבנקים

·     בינואר 2016 פירסם הפיקוח על הבנקים הוראה לפיה כל בנק נדרש להציג תכנית התייעלות משמעותית לשנים הקרובות, במסגרתה יצומצמו כוח האדם וכלל ההוצאות, ועל בסיסה הבנק יקבל הקלות הון ותתאפשר פריסה של עלות התכנית מבחינה חשבונאית. בהמשך הרחיב הפיקוח את ההוראה גם לעידוד התייעלות בתחום הנדל"ן. סקירה זו נועדה להציג את הרקע והמטרות של תכנית ההתייעלות הרב שנתית, ואת התקדמות המערכת הבנקאית ביישמה.

·     מטרת הפיקוח הנה להביא את המערכת הבנקאית בישראל לרמת יעילות דומה לזו של בנקים במדינות המפותחות - שממשיכה להשתפר כל העת, ולודא שהמערכת הבנקאית תתאים את המודל העסקי שלה לסביבה המשתנה, כך שהוא יהיה בר-קיימא גם בעולם התחרותי והטכנולוגי המתהווה.

·    הפיקוח פועל לוודא שתהליכי ההתייעלות והשינוי יבוצעו על-ידי הבנקים תוך רגישות כלפי כל האוכלוסיות המעורבות - הלקוחות מצד אחד והעובדים מצד שני - בעזרת שימוש בכלים מגוונים שמקלים על תקופת המעבר.

·         הפיקוח פועל להבטיח שפירות ההתייעלות יועברו לציבור הרחב בשלוש דרכים מרכזיות:

o       שיפור בשירות, בזמינות ובנוחות צריכת השירותים הבנקאיים, דרך חדשנות טכנולוגית;

o       הוזלת השירותים הבנקאיים ללקוחות הפועלים בערוצים הישירים;

o       הגדלת הדיבידנד שמחלקים הבנקים, שכן הציבור מחזיק בכ-80% מניות הבנקים;

·      עד כה הבנקים עומדים ביישום התכנית שהוגדרה: ממועד פרסום ההוראה חל שיפור הדרגתי במדדי היעילות של המערכת הבנקאית בכלל ושל מרבית הבנקים בנפרד. הוצאות השכר וההוצאות הנלוות ירדו במחצית הראשונה של 2017 בכ-200 מיליוני ש"ח בהשוואה למחצית הראשונה של 2016 (כ-2.2%). במהלך 2016 והמחצית הראשונה של 2017, נרשמה פרישה (נטו) של כ-1,870 עובדים (שחלק ניכר מהם עזב בתכניות של פרישה מרצון) לצד סגירה (נטו) של 68 סניפים (כ-6% ממצבת הסניפים במערכת) - מתוכם 7 סניפים בחו"ל לנוכח צמצום פעילות הבנקים שם, בוטלו שירותי טלר בכ-110 סניפים וצומצמו שטחי נדל"ן בהיקף של כ-30,000 מ"ר. מרבית הסניפים שנסגרו נמצאים ביישובים במרכז הארץ בהם קיימים סניפים של מספר בנקים. שינויים אלו בוצעו תוך שינוי מבנים ארגוניים ותהליכי עבודה במטות ובסניפי הבנקים, מיקוד פעילויות, השקעה גדולה בחדשנות וטכנולוגיה והרחבת השירותים הבנקאיים המוצעים ללקוחות באמצעים הדיגיטליים.

·     הליכי שינוי כה גדולים הינם מורכבים הן מנקודת הראות של לקוחות הבנקים, והן של הבנקים ועובדיהם. בטווח הזמן הקצר תהליכי ההתייעלות כרוכים בפרידה מכוח אדם רב שהיה חלק מהמערכת הבנקאית שנים רבות, אשר עוזב במסגרת תכניות פרישה מרצון; בהשקעה גבוהה מאוד מצד הבנקים בטכנולוגיה וחדשנות; בהתאמת המבנה הארגוני, תהליכי העבודה והמודל העסקי; ובהשקעה בסיוע ללקוחות במעבר לאמצעים הטכנולוגיים. תהליכים אלה מובילים לעיתים לפגיעה מסויימת בזמינות ובאיכות השירותים הבנקאיים, כפי שהלקוחות הורגלו לצרוך אותם ערב השינוי. בפרט, ניכר קושי בתקופת המעבר לאוכלוסיות מבוגרות שסניף הבנק בו היו רגילים לקבל שירות נסגר ומוזג עם סניף אחר אליו לא היו מורגלים.

·     עד שנת 2021 צפויה פרישה של כ-3,900 עובדי בנקים נוספים (נטו), שתשלים ירידה של כ-12.5% בכוח האדם משנת 2016, זאת לצד המשך סגירת סניפים. ההערכות בעולם הן שהאוטומציה של פעולות בנקאיות בסיסיות - גם בתהליכים הפנימיים של הבנקים כגון ניהול מרכזי שירות טלפוני ומרכזי תפעול אחורי - יובילו לשינויים גדולים נוספים בבנקאות ולהימשכות והתגברות תהליכי ההתייעלות בשנים הבאות.


להודעה במלואה