משבר הקורונה הוביל לירידת המדד המשולב לחודש מרץ ב-0.1%

05/05/2020
לכל ההודעות בנושא:
המשק והפעילות הכלכלית
פרסומים סטטיסטיים
​​המדד המשולב למצב המשק לחודש מרץ 2020 ירד ב-0.06 לאחר שנים של עלייה בקצב יציב למדי. הירידה האחרונה של המדד נרשמה לפני 8 שנים בזמן משבר החובות באיחוד האירופי, אז התרחשה ירידה רק של חודש אחד בלבד. לפני כן, נרשמה ירידה במדד רק במהלך המשבר הפיננסי ב-2008. במהלך מרץ החמיר בחדות משבר הקורונה, והחל מאמצע החודש הושבת חלק ניכר מפעילותו של המשק. כתוצאה מכך נרשמו ירידות חדות ביצוא הסחורות ובשיעור המשרות הפנויות במרץ, ירידה ביבוא מוצרי הצריכה באותו חודש וירידה בפדיון של השירותים בפברואר. אלו הובילו לירידת המדד המשולב. מדד הייצור התעשייתי עלה בפברואר ומיתן את ירידת המדד המשולב, אולם אינדיקטורים שונים כגון סקר המגמות בעסקים ומדד מנהלי הרכש מצביעים על ירידה שלו במרץ. אינדיקאטורים נוספים שימשו, גם הפעם, על מנת להעריך את השינוי ברכיבי המדד שנתוניהם הכמותיים מפורסמים בפיגור על ידי הלמ"ס. המדד המשולב לפברואר עודכן כלפי מטה, עקב הצטברות נתונים חדשים לפברואר ומרץ, שמעידים על עוצמת הירידה בהיקף הפעילות במשק (לוח 1). לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

עדכון משולב (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

מרץ 2020

 

-0.06

פברואר 2020

0.26

0.07

ינואר 2020

0.26

0.24

דצמבר 2019

0.27

0.26


 

לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים

(שיעורי שינוי חודשיים  באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

2020

2019

מרץ

פברואר

ינואר

דצמבר

מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)

 

1.7

3.8

0.6

מדד הפדיון בשירותים (ללא  חינוך ומינהל ציבורי)

 

-2.8

-0.4

2.6

מדד הפדיון במסחר הקמעונאי

 

0.3

0.0

0.5

יבוא מוצרי הצריכה[1]

-3.8

-6.2

-13.0

14.3

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים)

0.4

-5.6

7.4

-7.1

יצוא הסחורות (ללא חקלאות) 1

-21.9

1.6

2.9

-2.8

יצוא השירותים (ללא תחבורה) 2

 

 

-5.3

1.1

משרות השכיר – במגזר הפרטי

 

 

 

0.2

שיעור המשרות הפנויות במגזר העסקי3

2.1

3.0

3.1

3.3

התחלות הבנייה4

 

 

 

2.6

 1 יבוא ויצוא הסחורות מחושבים במחירים  קבועים (באמצעות ניכוי שינויים במדדי המחירים של סחר החוץ)

2 יצוא השירותים מחושב במונחים ריאליים באמצעות מדד המחירים לצרכן.

3 שיעור המשרות הפניות מחושב מתוך סך המועסקים ומספר המשרות הפנויות ונכלל במדד ברמתו.

4 מכיוון שהלמ"ס מפרסם את נתוני התחלות הבניה פעם ברביע, הנתונים המשולבים במודל הם בפריסה חודשית על סמך מקורות נוספים, כך שהפריסה עקבית עם הנתון הרבעוני שהלמ"ס מפרסם (באחוזים, מנוכה עונתיות).

 ​​