הועדה המוניטרית החליטה ב-6 לאפריל 2017 להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%.

v     נמשכת מגמת העלייה המתונה באינפלציה השנתית, וזו מושפעת בעיקר משינוי המגמה במחירי האנרגיה. ​עם זאת, הייסוף צפוי לדחות את חזרת האינפלציה ליעד, והוא הביא גם לירידת הציפיות לאינפלציה לטווחים הקצרים. הציפיות לאינפלציה (פורוורד) לטווחים הבינוניים מעוגנות בתוך היעד, והציפיות לטווחים הארוכים- סביב מרכז היעד. 

v     על פי האינדיקטורים לפעילות הריאלית ניתן להעריך שבניכוי ההשפעה החריגה של יבוא כלי הרכב, המשק המשיך לצמוח ברבעון הראשון של 2017 בקצב דומה לקצב ברבעונים האחרונים. שוק העבודה מוסיף להציג תמונה חיובית מאוד ונמצא בקרבת תעסוקה מלאה.

v     הפעילות הכלכלית העולמית מציגה תמונה חיובית ברובה, אם כי ממשיכה לשרור אי-ודאות לגבי התהליכים הפוליטיים והשלכותיהם הכלכליות. בארה"ב הועלתה  הריבית, והשנה צפויות עוד שתי העלאות; באירופה נמשכת המדיניות המרחיבה.

v     בחודשים האחרונים חל ייסוף מהיר בשער החליפין האפקטיבי.

v      קיימים סימנים להתקררות בשוק הדירות, אך מוקדם להסיק שמגמת העלייה נעצרה.

 

בכוונת הועדה המוניטרית להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו.

בשנה האחרונה הקצב השנתי של האינפלציה עולה במתינות, וב-12 החודשים שהסתיימו בפברואר הוא הגיע ל-0.4% (איור 1 בקובץ הנתונים); זהו שיעור האינפלציה הגבוה ביותר מאז יולי 2014, אך האינפלציה עדיין נמוכה מהיעד. עליית האינפלציה קיבלה תמיכה מהמדיניות המוניטרית המרחיבה, מהעלייה שחלה בשנה האחרונה במחירי האנרגיה, מעליית האינפלציה בעולם, ומעליית השכר במשק, אולם התגברות התחרות במשק מעכבת את חזרת האינפלציה ליעד, ובחודשים האחרונים נוספה לכך ההשפעה של הייסוף החד שחל בשער החליפין; הייסוף הביא גם לירידה חדה יחסית בציפיות לאינפלציה לטווחים הקצרים (איור 3). גם בציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים חלה ירידה מסוימת, אך הציפיות לאינפלציה לטווחים הבינוניים מעוגנות בתוך היעד, והציפיות לטווחים הארוכים נעות סביב מרכזו (איור 4).

בשוק הדיור נמשכת הירידה בקצב מתן המשכנתאות החדשות, על רקע עליית הריבית על המשכנתאות, וכן נמשכת הירידה במספר העסקאות. הנתונים על התחלות הבנייה מעידים כי ההיצע מוסיף להתרחב. עם זאת, למרות ששתי התצפיות האחרונות מצביעות על התייצבות מסויימת במחירי הדירות, מוקדם להסיק שמגמת העלייה נעצרה.

על פי האינדיקטורים לפעילות הריאלית ברבעון הראשון, ניתן להעריך שבניכוי השפעת התנודתיות ביבוא כלי הרכב, המשיך המשק לצמוח בקצב דומה לזה שנרשם ברבעונים האחרונים: כך עולה מהממצאים הראשוניים של  סקר החברות (איור 10), מכך שמדד מנהלי הרכש בתעשייה מצביע זה חודשים אחדים על התרחבות, ומהמדד המשולב למצב המשק. נתוני סחר החוץ היו תנודתיים יחסית מתחילת השנה, על רקע התנודתיות ביבוא כלי הרכב וביצוא התרופות. הסתכלות על התפתחות היצוא בחודשים האחרונים מראה כי נמשך הקיפאון ביצוא הסחורות בעוד שיצוא השירותים ממשיך לצמוח. השיפור בסחר העולמי צפוי לתמוך ביצוא, אך הייסוף המהיר בשער החליפין צפוי להוסיף להקשות עליו. האינדיקטורים משוק העבודה ממשיכים להצביע על מצבו האיתן (איור 13): התעסוקה מתרחבת תוך עליית שכר מתמשכת, ומספר המשרות הפנויות מצוי ברמה גבוהה.

תמונת הפעילות הכלכלית העולמית העולה מהאינדיקטורים האחרונים היא חיובית ברובה, אם כי ממשיכה לשרור אי-ודאות לגבי התהליכים הפוליטיים והשלכותיהם הכלכליות. תחזיות הצמיחה בחלק מהמשקים המפותחים עודכנו קלות כלפי מעלה, חל שיפור בקצב הצמיחה של הסחר העולמי (איור 16), ומדדי הסנטימנט מוסיפים להציג רמות גבוהות. בארה"ב התפרסמו נתונים חיוביים לגבי שוק התעסוקה, הצריכה הפרטית, מגזר הייצור וענף הנדל"ן, ומדדי הליבה לאינפלציה מצויים בסביבת היעד. ה-Fed העלה את הריבית, והיא צפויה לעלות עוד פעמיים במהלך השנה. גם באירופה התקבלו נתונים חיוביים על התעסוקה, הייצור, המכירות והציפיות לפעילות העתידית, אך אינפלציית הליבה עדיין נמוכה יחסית ונמשכת המדיניות המוניטרית המרחיבה. מדדי מנהלי הרכש  בשווקים המתעוררים הצביעו על אופטימיות לגבי התפתחות הפעילות הכלכלית,  אם כי תחזיות הצמיחה של חלקם הופחתו; נתוני הפעילות הכלכלית שפורסמו בסין הצביעו על יציבות בצמיחה. מחירי האנרגיה ירדו בחודש האחרון על רקע הגידול בהיצע, אך הירידה לא מחקה את מגמת העלייה של השנה האחרונה.

על פי התחזית המקרו כלכלית המעודכנת של חטיבת המחקר,  ב-2017 צפוי התוצר המקומי הגולמי לצמוח ב-2.8% (אם כי קצב הצמיחה בניכוי השפעת התנודתיות ביבוא כלי רכב צפוי להיות גבוה יותר) וב-2018 ב-3.3%. האינפלציה צפויה להסתכם ב-0.7% בשנה הקרובה (המסתיימת ברבעון הראשון של 2018), ולהיכנס לתוך תחום היעד ברבעון השני של 2018. הריבית המוניטרית צפויה להישאר ברמתה הנוכחית, 0.1%, במהלך השנה הקרובה ולעלות בהדרגה מהרבעון השני של 2018.

 

סיכום הדיונים המוניטריים שהתקיימו לקראת החלטת ריבית זו יפורסם ב-20/4/2017. החלטת הריבית הבאה תתפרסם ביום שני ה-29/5/2017, בשעה 16:00.

 

​​