יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2020

יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש יולי 2020 בסך 157,662 מיליוני דולרים, גידול בסך של 10,325 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 39.3 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).

הגידול מוסבר על ידי:
     א. רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של כ-810 מיליוני דולרים.
     ב. ספיגת אשראי דולרי לטווח קצר מהמערכת הפיננסית בסך של כ-4,500 מיליוני דולרים 1.
     ג.         שערוך2 יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 3,753 מיליוני דולרים. 
     ד. העברות המגזר הפרטי בסך של כ- 91 מיליוני דולרים.
    ה.        העברות הממשלה מחו"ל בסך של כ- 1,171 מיליוני דולרים.

                         

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

תאריך

יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[1]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

יולי 2019

118,309

1,685

119,994

אוגוסט 2019

4118,134

41,678

119,812

ספטמבר 2019

4117,797

1,672

4119,469

אוקטובר 2019

119,671

1,690

121,361

נובמבר 2019

120,702

1,681

122,383

דצמבר 2019

4124,253

41,761

4126,014

ינואר 2020

4128,234

1,744

4129,978

פברואר 2020

4129,451

1,725

4131,176

מרץ 2020

4124,231

1,710

4125,941

אפריל 2020

4131,755

1,792

4133,547

מאי 2020

140,650

1,863

142,513

יוני 2020

145,499

1,838

147,337

יולי 2020

155,771

1,891

157,662

 

1טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

2עודכן לאחר תאריך הפרסום.​

3במסגרת תכנית עסקאות החלף עליה הודיע הבנק בתאריך 16/3/2020 ו-18/3/2020.

4כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

​​​​