יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2021

יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש ספטמבר 2021 בסך 203,990 מיליוני דולרים, קיטון בסך של 1,917 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 46.3 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).

הקיטון מוסבר על ידי שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 3,210 מיליוני דולרים.

מאידך, הקיטון קוזז בחלקו על ידי:

א.      רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של כ-1,005 מיליוני דולרים.

ב.      העברות המגזר הפרטי בסך של כ- 138 מיליוני דולרים.

ג.        העברות הממשלה מחו"ל בסך של כ- 150 מיליוני דולרים.

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

תאריך

יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

ספטמבר 2020

158,700

1,884

160,584

אוקטובר 2020

3158,859

1,889

3160,748

נובמבר 2020

3165,033

1,914

3166,947

דצמבר 2020

3171,242

2,055

3173,297

ינואר 2021

3177,444

2,057

3179,501

פברואר 2021

3182,990

2,065

3185,055

מרץ 2021

3183,664

2,016

3185,680

אפריל 2021

3191,957

2,043

3194,000

מאי 2021

196,348

2,002

198,350

יוני 2021

198,192

1,983

200,175

יולי 2021

3199,709

1,986

3201,695

אוגוסט 2021

3201,305

44,602

3205,907

ספטמבר 2021

199,440

4,550

203,990[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.

4 ביום 23 באוגוסט, קרן המטבע הקצתה לישראל כ-2.6 מיליארדי דולרים, וזאת כחלק מהקצאה של קרן המטבע לכל המדינות החברות  בארגון בסך כולל של כ-650 מיליארדי דולרים. יחד עם גידול זה ביתרות בקרן המטבע, במאזן בנק ישראל נוספה התחייבות ארוכת טווח לקרן המטבע בסכום שהוקצה. ​ 

​​​