הפיקוח על הבנקים משיק שירות חדש: כלי אינטרנטי שיסייע ללקוחות שחשבונם הוגבל
הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל משיק היום כלי אינטרנטי שיאפשר ללקוחות הבנקים שחשבונם הוגבל לקבל מידע אישי, עדכני ומפורט המתייחס להגבלה, וכן להנפיק בקלות ומכל מכשיר, אישורים לצדדים שלישים.

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "מדובר בצעד נוסף בעשייה של הפיקוח לטובת ציבור הלקוחות. מעתה, לקוחות שחשבונם הוגבל, יוכלו לצפות במידע אישי מפורט על הגבלתם, לקבל בצורה ברורה, מהירה וידידותית מידע לגבי  זכויותיהם, חובותיהם, הדרכים לפעול לצורך ביטול ההגבלה, הנפקה אוטומטית של אישור לגבי הסטטוס שלהם ועוד. לקוחות שחשבונותיהם אינם מוגבלים, יוכלו לקבל אישור על כך".

על פי החוק, הגופים הבאים עשויים להטיל הגבלה על לקוחות וחשבונות בנקים:

      הבנקים:

הגבלה על חשבונות ולקוחות הבנקים, בעקבות העדר כיסוי מספיק לשיקים שניתנו על ידם.

      גופים שאינם בנקים:

       - רשות האכיפה והגבייה (הכוללת את לשכת ההוצאה לפועל ואת המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות) וכונס הנכסים הרשמי: וזאת בעקבות אי תשלום חוב לגופים אלה.

       - בתי הדין הרבניים: באפשרותם להטיל הגבלה על סרבני גט.

      מקורן של כ – 85% מההגבלות על לקוחות המערכת הבנקאית, בהגבלות מגופים שאינם בנקאים. כלומר, נכון להיום קיימים כ – 460,000 חשבונות מוגבלים המשויכים ל כ – 266,000 לקוחות. מתוכם כ – 232,000 חשבונות הוגבלו על ידי הגופים שאינם בנקים וכ- 34,000 חשבונות בהגבלה שהוטלה מכוח חוק על ידי בנקים.

הפיקוח על הבנקים פועל כדי לסייע ללקוחות  מוגבלים בשלבים שונים:  בשלב המניעה – כדי להפחית את מספר המוגבלים, לסייע ללקוחות לכלכל צעדיהם בהתאם ולהימנע מהגבלה בפועל; בשלב ההגבלה עצמה – כדי לסייע לציבור לקבל מידע רלבנטי הקשור לעצם ההגבלה; בשלב שלאחר ההגבלה – במטרה לסייע להם להשתקם כלכלית:

1. פעילות מניעה - הפיקוח על הבנקים הורה לבנקים לשלוח ללקוחותיהם, שרמת הסיכון להגבלת חשבונם עלתה (עקב סירוב של חמישה שקים מסיבת אין כיסוי מספיק), התראות באמצעות הודעות  SMS(נכנס לתוקף בתאריך 1 באפריל 2017).

2. שיפור השירות ללקוחות מוגבלים - סיוע ללקוחות שהוטלה הגבלה על חשבונותיהם באמצעות הקמת אתר אינטרנט ייחודי עם הזדהות אישית ללקוחות מוגבלים כמפורט בהמשך; הרחבת ההתראות המידיות ללקוחות, כך שיקבלו הודעת SMS מהבנק בו מוטלת ההגבלה, בסמוך להטלת ההגבלה עצמה (נכנס לתוקף בתאריך 1 ביולי 2017);

3. תמיכה בתהליך החזרה למסלול לאחר תום תקופת ההגבלה –  על פי הוראה 430 (שתיכנס לתוקף בתאריך 25.3.18), מידע שהתקבל אצל הבנקים לגבי הגבלות כלשהן, באמצעות בנק ישראל, לא ניתן יהיה לשמור לאחר סיום ההגבלה. כמו כן, לא ניתן יהיה לעשות בו שימוש במהלך תקופת ההגבלה. כך לדוגמא, לא ניתן יהיה לבצע דירוג של לקוח לצרכי קבלת אשראי, בהסתמך על מידע זה בלבד.

השירות האינטרנטי החדש יסייע ללקוחות כל הבנקים, בין שהוגבלו ובין לא, לגשת מכל מכשיר ובכל זמן לדפי פירוט אישיים, המכילים מידע בנושא חשבונות מוגבלים, באמצעות הזדהות אישית פשוטה ומהירה. המערכת תציג ללקוח את פרטי הגוף שהטיל את ההגבלה (בנקים מסחריים, הוצאה לפועל, מרכז לגביית קנסות, כונס הנכסים הרשמי, ובתי הדין הרבניים) ואת פירוט החשבונות בהם סורבו 10 שיקים (ככל שמדובר בהגבלה שמקורה בשיקים ללא כיסוי), או לחלופין את זהות הגוף שהטיל הגבלה ואת מספר התיק שבגינו היא הוטלה. בנוסף, יפורטו כל החשבונות המושפעים מהגבלה זו.

לרשות הלקוח יעמוד מידע אישי מפורט ורלוונטי בנוגע לתהליך ההגבלה של חשבונו, יוצגו זכויות וחובות בנושא פתיחת חשבון, אופן הגשת ערעור על ההגבלה, פרטי התקשרות והגורמים אליהם הוא יכול לפנות בהתאם למצבו. כמו כן, יאפשר האתר הנפקת אישור אוטומטי של סטטוס ההגבלות לצורך הצגתו לצד ג', דף שאלות ותשובות, מדריך מפורט בנושא הגבלות, הפנייה לחוקים והוראות רלוונטיים, טופס פנייה ממחושב למדור שקים ללא כיסוי בבנק ישראל ועוד.

מטעמים של הגנה על פרטיות הלקוח והמידע, בשלב זה יינתן השירות ללקוחות פרטיים בלבד (תאגידים יכולים כמובן להמשיך ולפנות למדור לטיפול בחשבונות מוגבלים, בכל אחד מערוצי הפנייה הקיימים).

כניסה לאתר השירות ללקוחות וחשבונות מוגבלים ניתן לבצע באמצעות גלישה לכתובת:  https://www.boi.org.il/hagbalot/

​​​​​​​​