כנס חטיבת המחקר - "תחרות ושינויים מבניים"

לדף הכנס​

  • חטיבת המחקר מקיימת היום כנס בנושא "תחרות ושינויים מבניים".
  • בכנס מוצגות עבודות מחקר שנערכו בחטיבת המחקר של בנק ישראל, ניתנת הרצאה על ידי פרופ' תומא פיליפון מאוניברסיטת ניו-יורק (NYU), ומתקיים פאנל של אקדמאים וקובעי מדיניות לדיון במאפייני התחרות בסקטורים שונים והמדיניות הרצויה בהקשר לכך.
  • את הכנס פתח נגיד הבנק, פרופ' אמיר ירון, שעסק בדבריו ב חדשנות פיננסית והשפעתה על שינויים מבניים וקידום תחרות במשק.

כנס חטיבת המחקר של בנק ישראל מתקיים באופן וירטואלי היום בירושלים. הכנס עוסק בנושאים הקשורים למבנה התחרות במשק הישראלי בענפים שונים ובהשפעה של שינויי מדיניות על השווקים השונים, ובפרט על שוק ההון.

נגיד הבנק, פרופ' אמיר ירון, פתח את הכנס ועסק בדבריו חדשנות פיננסית והשפעתה על שינויים מבניים וקידום תחרות במשק. דבריו במלואם מפורסמים בהודעה נפרדתקישור​

 

טלי בנק קולסקי מבנק ישראל הציגה מחקר משותף עם ד"ר מאיה שטאון מהאוניברסיטה העברית וד"ר נמרוד שגב מבנק ישראל. התדיין על המאמר ד"ר אלון רביב, מאוניברסיטת בר-אילן. המחקר עסק בהשפעה של הגידול במידע העומד לרשות המלווים, כתוצאה מהקמת מאגר האשראי על קשרי הבנק עם לקוחותיו ובפרט על מחירי האשראי. הם מוצאים שלקוחות המנהלים חשבון עו"ש בבנק אחד, משלמים כחצי אחוז יותר על אשראי צרכני מאשר לקוחות המנהלים מספר חשבונות עו"ש בבנקים שונים. כמו כן,  לאחר הקמת מאגר נתוני אשראי פער זה בריביות הצטמצם בכשליש.  ממצאים אלו מהווים אינדיקציה ראשונית לכך ששיתוף נתונים דרך מאגר האשראי פועל לצמצום הפערים במחיר האשראי דרך הקטנת בעיית הלקוח השבוי. זהו שימוש מחקרי ראשון במאגר האשראי.  

אנה ססי-ברודסקי מבנק ישראל הציגה מחקר שכתבה ועוסק בהשפעות של רגולציית "חודק" על השימוש בהתניות חוזיות ואמות מידה פיננסיות בשוק האג"ח בישראל. המתדיין על המאמר הוא ד"ר יבגני מוגרמן מהאוניברסיטה העברית. המחקר מראה כי בשנים שלאחר יישום הרגולציה השימוש בהתניות חוזיות ואמות מידה פיננסיות הפך נפוץ מאוד וכמעט כל סדרת אג"ח מכילה מספר רב של התניות ואמות מידה. יחד עם זאת, המחקר אינו מוצא עדות לכך שהשימוש באמות מידה פיננסיות תורם להוזלת מחיר החוב. ממצא זה מתיישב עם כך שחברות מגיעות להפרה של אמות מידה פיננסיות לעיתים רחוקות בלבד.

מחקר נוסף, שנכתב על ידי שולמית ניר מבנק ישראל בחן את השפעתו של מבנה התחרות בענפים שונים במשק הישראלי על המחירים והשינוי שחל בו על פני זמן. הנייר בחן את ענפי ההלבשה, המזון, התקשורת, מוצרי טואלטיקה וקוסמטיקה ותיירות ונופש ומצא שבנוסף להשפעה הידועה של הפעילות, שער החליפין ומחירי היבוא על האינפלציה, גם למידת התחרות יש השפעה על התפתחות המחירים. נמצא שככל שרמת התחרות גבוהה יותר, כך מתמתן שיעור האינפלציה הענפי, ותופעה זו בולטת במיוחד בענף ההלבשה. הערות למאמר ניתנו על ידי פרופ' איתי אטר מאוניברסיטת תל-אביב.

המחקר האחרון שהוצג בכנס נכתב על ידי יוסי ג'יברה מבנק ישראל ועסק בניתוח מבנה החוב של פירמות והגורמים המשפיעים עליו, על רקע חיכוכים פיננסיים הקשורים לסיכון מוסרי, לחוסר סימטריה במידע בין לווים למלווים, לעלויות הכרוכות בחדלות פירעון ולנגישות לשוקי אשראי. המחקר מנתח את מבנה החוב של פירמות ציבוריות הנסחרות בבורסה באמצעות שימוש במאזניהן בשנים 2007 עד 2013 ומוצא שהחברות נוטות להתמחות בסוג מסוים של חוב. עוד נמצא שכאשר זהו חוב לא-פיננסי או חוב פיננסי קצר, שהם סוגי החוב הנפוצים, הן גם נוטות לרכז את חובן בסוגים אלו. נמצא שפירמות מענף התעשייה נוטות בעיקר ללוות באמצעות חוב בנקאי ואילו חברות נדל"ן ובינוי נוטות לחוב באמצעות איגרות חוב. התנהגות זו מיוחסת לשיוכן הענפי של החברות, מעבר להשפעתן של התכונות הייחודיות לכל חברה, המשקפת, כנראה מדידה לא מדויקת של אפיוני הפירמות הקשורים לחוסר סימטריה במידע בין לווים למלווים ולעלויות הכרוכות בחדלות פירעון. נדב שטיינברג מבנק ישראל העיר על המאמר.

הרצאת האורח בכנס היא של פרופ' תומא פיליפון (Thomas Philippon) מבית הספר למנהל עסקים שטרן ב-NYU. פרופ' פיליפון ידון בהשפעתן של פירמות דומיננטיות על הכלכלה. במחקרו הוא בוחן את התפתחותן של פירמות "כוכבות" (super-stars) בכלכלת ארה"ב ובכלכלה הגלובלית באמצעות מדגם של 100 הפירמות עם מחזור המכירות הגבוה ביותר בשנה נתונה, ו-20 הפירמות הגדולות בתוך 25 הענפים שנכללו במחקרו. ממצאיו מראים שבניגוד לידע המקובל פירמות אלה לא הפכו לגדולות יותר וגם לא הגדילו את הפריון. יתירה מכך, תרמתן לפריון המצרפי ירד ביותר משליש מאז שנת 2000.

את הכנס יסיים פאנל בהנחיית סמי פרץ מעיתון דה-מרקר, שידון בנושאי מדיניות הקשורים לתחרות במשק הישראלי, לשינויים מבניים הקשורים למדיניות, שינויים אפשריים בעקבות משבר הקורונה וכן במדיניות הנדרשת בהסתכלות קדימה. בפאנל ישתתפו: מר יאיר אבידן, המפקח על הבנקים, ד"ר אלון אייזנברג מהאוניברסיטה העברית, מר ערן יעקב, ממלא מקום מנכ"ל האוצר ומנהל רשות המסים, וד"ר אורן רגבי, הכלכלן הראשי של רשות התחרות.