עדכון מגבלת ענף בינוי ונדל"ן במערכת הבנקאיתהמפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן: "הקלת המגבלה במתן אשראי לענפי הבינוי, הנדל"ן והתשתיות תאפשר למשק להתאושש באופן טוב יותר לאחר היציאה מהמשבר. פוטנציאל גידול האשראי לענפים אלו  כתוצאה מהצעדים הננקטים מוערך על ידינו בכ-18 מיליארד ש"ח. אשראי זה יוכל להגיע לחברות בענף ולתמוך בכלכלה כחלק ממכלול הצעדים שנוקט בנק ישראל בתמיכה במשק בפן הפיננסי לאור משבר הקורונה. ההקלה נעשתה לאחר בחינה של סיכוני הריכוזיות הענפיים הקיימים ולאור בחינה שנערכה בפיקוח על השימוש בביטוחים כנגד סיכוני אשראי שמטרתם הורדת הסיכון הקיים".

במטרה לתמוך בהמשך פעילות ענף הבינוי והנדל"ן לאור צורכי המשק המתהווים בתקופת המשבר ולאחריה ולאחר שבחן את סיכון הריכוזיות בענף, מצא המפקח על הבנקים לנכון לעדכן את המגבלה הענפית של ענף הבינוי והנדל"ן כאמור להלן:


  • הוארך התוקף בחמש שנים של ההקלה בהוראת השעה, שאפשרה לבנקים להגדיל את החשיפה לענף בינוי ונדל"ן מ-20% ל- 22% (לא כולל תשתיות לאומיות), עד לשנת 2025;
  • מגבלת החשיפה לענף בינוי ונדל"ן (כולל תשתיות לאומיות) גדלה ב-2 נקודות אחוז (סף המגבלה עלה ל-26%  מ-24% מהיקף תיק האשראי).
  • נקבע כי אשראי, בגינו ניתן ביטוח אשראי כשיר יסווג לפי הענף המבטח. כך שלצורכי מדידת המגבלה הענפית, אשראי לבינוי ונדל"ן המכוסה בביטוח אשראי כשיר[1] יופחת מהחבות הענפית של ענף בינוי ונדל"ן.
  • סל צעדים אלה מיועד לאפשר המשך מימון ענף הבינוי והנדל"ן, לתמוך בצמיחה במשק ובהמשך הפעילות העסקית.

 


נוכח התארכות משבר הקורונה, לצד בחינת צרכי המשק המתהווים לאחר היציאה מהמשבר ובהתבסס על הערכת סיכון הריכוזיות במערכת הבנקאות, מצא המפקח לנכון להאריך את תוקפה של ההקלה בהוראת השעה, ובמקביל להקל את מגבלת החשיפה הכוללת של ענף הבינוי והנדל"ן בתקופה זאת. המשמעות של העדכון היא הקלה אפקטיבית של המגבלה הענפית בענף הבינוי והנדל"ן ב-2 נקודות אחוז (ל-26% מ-24%) מעבר לסף המגבלה הענפית הקבוע כיום למשך תקופה של חמש שנים.

בשנים האחרונות ביצעו תאגידים בנקאיים מספר עסקאות בסכומים מהותיים לרכישת פוליסות ביטוח למטרות הגנה מפני סיכון אשראי בענף הבינוי והנדל"ן. פוליסות הביטוח נרכשו מחברות ביטוח בינלאומיות, אשר כשירותן הוכרה למטרות חישוב הלימות הון בהתאם לתקנים הבינלאומיים שפורסמו על ידי ועדת באזל.

 

לאור הניסיון שנצבר בביטוחים, ובאופן עקבי  עם ההנחיות לחישוב הלימות ההון, מאפשר המפקח לתאגידים הבנקאיים הרוכשים ביטוח כנגד סיכון אשראי לסווג את האשראי שכנגדו נרכשה הגנת האשראי בהתאם לענף הפעילות העיקרי של ספק ההגנה. עדכון זה משלים את התיקון שנעשה לפני מספר שנים, ואפשר לבנקים להכיר בהעברת הסיכון לענף של ספק ההגנה בגין ביטוח ערבויות מכר ב-70% בלבד.

 

על פי אומדני הפיקוח על הבנקים, פוטנציאל גידול האשראי לענף של סך הצעדים הוא כ-18 מיליארד ש"ח (במונחי המגבלה כ-2.3 נקודת האחוז, עם שונות מסוימת בין התאגידים הבנקאיים). כמו כן, ההכרה בביטוח אשראי כשיר גם לצרכי המגבלה הענפית עשויה להגביר את המוטיבציה של הבנקים לבטח אשראי, להקטין את סיכון האשראי בפרויקטים מסוימים בענף ולהגדיל את היצע האשראי לענף בסכום נוסף.

 

יודגש כי ההקלות במגבלה הענפית אינן פוטרות את הבנקים מהעמדת אשראי לענף הבינוי ונדל"ן בהתאם לניהול סיכונים מוקפד, תיאבון סיכון מוגדר ועל פי כללי חיתום אשראי שמרניים, כבכל הליך העמדת אשראי אחר. כמו כן, השימוש במבטחי משנה ייעשה באופן זהיר ובהתאם למדיניות אשראי שיתווה דירקטוריון הבנק.

 

טיוטת ההוראה פורסמה היום להערות הציבור ומצורפת להודעה זו.  היא צפויה להיכנס לתוקף באופן מידי עם השלמת התהליכים הנדרשים.[1] פוליסות ביטוח של חברות ביטוח בינלאומיות בדירוג אשראי גבוה ואשר כשירותן הוכרה למטרות חישוב הלימות הון בהתאם לכללי באזל (המקיימות תנאים משפטיים ותפעוליים נדרשים).