הפיקוח על הבנקים פועל להארכת תוקף הוראת השעה המפחיתה את דרישות ההון מהבנקים עד ליום 30 בספטמבר 2021

  • לנוכח חוסר הוודאות הכלכלית והתחלואתית על השלכותיה, הפיקוח על הבנקים מציע להאריך את ההקלות ההוניות לבנקים עד ליום 30 בספטמבר 2021. הפיקוח מצפה מהמערכת הבנקאית לעשות שימוש בעודפי ההון לצורך הגדלת האשראי ולא לצורך חלוקת דיבידנדים לפחות עד לתום תוקף הוראת השעה.
  • למרות שלאורך השנה ניכר שהבנקים צברו את כריות ההון שנשחקו, בין היתר על ידי השהיית מדיניות חלוקת דיבידנדים, אנו מצויים עדיין בסביבה של אי ודאות באשר להמשך המשבר הבריאותי ובאשר להשלכות הכלכליות הנלוות לו.
  • המערכת הבנקאית בישראל איתנה, והבנקים נהנים מעודפי הון ונזילות. אמנם תהליך ההתחסנות המואץ מעלה את הציפייה לחזרה מהירה של המשק לצמיחה אך הסיכונים הגלומים בפעילות המערכת הבנקאית נותרו גבוהים לנוכח הסיכון לגלי תחלואה נוספים ואי הוודאות שעלולים להביא לפגיעה משקית.
  • הפיקוח סבור כי יש מקום לאמץ גישה זהירה ושמרנית, במידה ועדיין לא באו לידי ביטוי חלק מהשפעות המשבר ולאור הפוטנציאל לקיומם של הפסדי אשראי חבויים שטרם התממשו; זאת לאור תוקפם הזמני של התמיכה הממשלתית ומתווה הקפאת ההלוואות לעסקים ולמשקי הבית. הגישה הזהירה נדרשת גם לשם עמידה בציפייה שלפיה הבנקים ימשיכו לסייע למשק הישראלי בתהליך היציאה מן המשבר. לאור זאת, הבנקים נדרשים ביתר שאת לתכנון הון שמרני ומוקפד.  

 

להודעה הראשונה בנושא שפורסמה ב-29/03/2020: https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/29-3-2020a12.aspx

 

בנוסף, בטיוטת החוזר​ שהופצה היום ומצורפת להודעה זו מתוארות הארכות נוספות בהנחיות שונות שניתנו למערכת הבנקאית לצורך התמודדות עם משבר הקורונה והיו אמורות להסתיים בסוף חודש זה.