יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מרץ 2020

לגרף יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש מרץ 2020 בסך 126,043 מיליוני דולרים, קיטון בסך של 5,125 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 31.9 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).\
הקיטון מוסבר על ידי:

  א. הזרמת אשראי דולרי לטווח קצר למערכת הפיננסית בסך של כ- 7,500 מיליוני דולרים[1].

  ב. שערוך[2] יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 2,328 מיליוני דולרים.

מאידך, הקיטון קוזז בחלקו על ידי:

  א. העברות המגזר הפרטי בסך של כ- 2,321 מיליוני דולרים.

  ב. רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של כ-974 מיליוני דולרים.

  ג.העברות הממשלה מחו"ל בסך של כ- 1,408 מיליוני דולרים.

 


יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

תאריך

יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[3]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

מרץ 2019

4116,514

1,705

4118,219

אפריל 2019

117,044

1,699

118,743

מאי 2019

116,485

1,639

118,124

יוני 2019

118,460

1,648

120,108

יולי 2019

118,309

1,685

119,994

אוגוסט 2019

4118,134

41,678

119,812

ספטמבר 2019

4117,797

1,672

4119,469

אוקטובר 2019

119,671

1,690

121,361

נובמבר 2019

120,702

1,681

122,383

דצמבר 2019

4124,253

41,761

4126,014

ינואר 2020

4128,231

1,744

4129,975

פברואר 2020

4129,443

1,725

4131,168

מרץ 2020

124,333

1,710

126,043

 

איור 1 - רמת יתרות מטבע החוץ ויחס היתרות לתוצר המקומי הגולמי, 2007 עד 2020


[1] במסגרת תכנית עסקאות החלף עליה הודיע הבנק בתאריך 16/3/2020 ו-18/3/2020.

[2] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[3] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

4 עודכן לאחר תאריך הפרסום.​


​​