הודעה משותפת לעיתונות: ממשיכים ביישום הרפורמה המובלת על ידי משרד האוצר ובנק ישראל להגברת התחרותיות בענף הבנקאות

 לדוח המלא​​
למצגת כפי שהוצגה בכנסת בוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי​

 הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי מפרסמת היום את הדו"ח התקופתי השני

 •  הדו"ח מצביע על התקדמות משמעותית בהסרת חסמים לתחרות, המהווה תנאי הכרחי להגברת התחרות.  צעדים רבים   הושלמו וצעדים נוספים נמצאים גם כעת בהליכי עבודה אינטנסיביים.
 •  הבשלתם של כלל צעדים אלו בשנים הקרובות צפויה להביא להגברה משמעותית של רמת התחרות במערכת.
 • ​​בניתוח נתוני 2016-2018 נרשמו אינדיקציות פרו-תחרותיות בשוק האשראי הצרכני, לאחר השלמת מספר צעדים בנושא.
 • לא נרשמו עד כה אינדיקציות פרו תחרותיות ברורות בשוק האשראי לעסקים קטנים.

 הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי מפרסמת היום את הדו"ח התקופתי השני. הדו"ח כולל הן עדכון על התקדמות בביצוע צעדים להסרת חסמי כניסה של ספקי אשראי חדשים ומעבר לקוחות בין ספקי האשראי, המהווים צעדי המשך בהגברת התחרות, והן ניתוח של השינויים בתנאים לתחרות וברמת התחרות בפועל.

 תפקידה של הוועדה הוא לעקוב אחר יישום הוראות החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל. ולהמליץ על צעדים לשיפור והגברת התחרות בשוק האשראי, לערוך בדיקות תקופתיות של מצב התחרות בשוק האשראי ולאתר חסמים בהתפתחות התחרות בשוק. על סמך ניתוחים אלה על הוועדה להמליץ לשר האוצר ולנגיד בנק ישראל בעניין הפעלת הסמכות לשנות את הגדרת החוק לבנק בעל היקף פעילות רחב. יושבי הראש של הוועדה הם מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד ומנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, וחברים בה המפקחת על הבנקים, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, הממונה על הגבלים עסקיים, והממונה על מערכות תשלומים בבנק ישראל.

 

הדו"ח מצביע על התקדמות משמעותית בהסרת חסמים לתחרות, המהווה תנאי הכרחי להגברת התחרות. חלה התקדמות משמעותית בהסרת חסמים לתחרות, בין השאר במקטעים הבאים:

 •  הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים בוצעה על-פי מתווה החוק: הפיקוח על הבנקים ליווה את ההפרדה בהגדרת רגולציה וכללים שיוצרים "הגנת ינוקא" לחברות אלה כדי לאפשר להן להתבסס כמתחרות בשוק התשלומים והאשראי;
 • מערכת נתוני אשראי שהקים בנק ישראל החלה לפעול וצפויה להוריד חסם משמעותי לשחקנים חדשים וקטנים בתחום האשראי למשקי בית-חסם המידע. אינדיקציות ראשונות מראות ששחקנים קטנים וחוץ בנקאיים עושים שימוש בנתוני המערכת בתהליך העמדת האשראי;
 • הליך תחרותי למתן מענקים שמשרד האוצר הוציא להקמת לשכת שירותי מחשוב הושלם ונבחר זוכה שהחל לפעול להקמת הלשכה והתקשר בחוזה עם בנק חדש שהוקם ועם קבוצה הנמצאת בהליך קבלת רישוי כאגודת פיקדון ואשראי. השלמת הפעלת הלשכה תסייע בהפחתת חסם הטכנולוגיה לכניסת שחקנים נוספים; הפיקוח על הבנקים הפחית משמעותית את דרישות ההון מבנקים חדשים וליווה באופן צמוד יזמים שמתעניינים בהקמת בנק חדש. הצעדים הובילו לכך שבנק ישראל נתן אישור להקמת בנק חדש, אחרי עשרות שנים שהדבר לא קרה;
 • הבעלות על שב"א, מתג סליקת כרטיסי החיוב המרכזי, השתנתה, כאשר הבנקים מכרו חלק גדול מאחזקותיהם, והבעלות עברה לגופים חוץ בנקאיים, כולל גופים זרים מובילים בעולם התשלומים ולציבור הרחב;
 • הוסדרה פעילות מערכת לתיווך באשראי במסגרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים.
 • מתן אפשרות לפתיחת חשבון ראשון אונליין (תוך הסרת מגבלות איסור הלבנת הון).
 • מתן אפשרות להנפקת כרטיס חיוב און ליין.
 •  קביעת כללים לאסדרת מעמדו ופעולתו של סולק מתארח.
 • הפחתת הנטל הרגולטורי על חברות כרטיסי אשראי (סולק בעל היקף פעילות רחב).

 •   קביעת הוראות לעניין העברת מידע ממנפיק לתאגיד בנקאי לצורך הצגתו ללקוח.
 • ​ פתיחת האוברדרפט לתחרות.

במקביל, נמשכים הצעדים להסרת חסמי התחרות השונים שנותרו בשוק האשראי הקמעונאי ויש תהליכים שצפויים להיות מושלמים בהמשך – כגון פרויקט המעבר מבנק לבנק אשר צפוי להיות מושלם ב-2021 ופרויקט בנקאות פתוחה. השלמתם תתרום רבות להגברת התחרות.

אינדיקציות פרו-תחרותיות בשוק האשראי הצרכני נרשמו כבר מספר שנים, אף שמספר צעדים להגברת התחרות טרם הבשילו. בפרט, חל שיפור בתנאים לתחרות המתבטא בירידה במדדי הריכוזיות בשוק האשראי הצרכני, לאחר תקופה ממושכת של יציבות: בין דצמבר 2016 לדצמבר 2018 נרשמו ירידות של כ-10 אחוזים בשני מדדי ריכוזיות מרכזיים.

 לעומת מגמת הירידה הברורה במדדי הריכוזיות, לא נרשמה מגמת ירידה בריבית על האשראי הצרכני ומדדים לבדיקת רמת התחרות בפועל, המתבססים על רווחיות הפירמות. כמו כן, לא נרשמו עד כה אינדיקציות פרו תחרותיות ברורות בשוק האשראי לעסקים קטנים.

 הגברת התחרות הינה הליך הדרגתי, ובשנים הקרובות, עם השלמת שלל הצעדים השונים בהם נוקטים הרגולטורים להסרת חסמים לתחרות, נצפה לראות המשך שיפור בתחרות בשוק האשראי הקמעונאי. הוועדה תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות, לאסוף את המידע הנדרש כדי למדוד באופן כמותי את השפעת השינויים ואת מידת הגברת התחרות בשוק האשראי, ולדווח לציבור, לממשלה ולכנסת על ממצאיה.

 

מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד: "הצעדים שנעשו בארבע השנים האחרונות מתחילים לתת את אותותיהם, הדו"ח המצורף מוכיח שיש בשוק האשראי התקדמות רבה בהסרת חסמים מפני תחרות. אין ספק שבעתיד הסרת החסמים תוסיף ותתרחב והמשק הישראלי יהנה משוק אשראי תחרותי ומתקדם".

 

מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי:

"אנו שמחים לעדכן על ההתקדמות שחלה בהסרת חסמים לתחרות בשוק האשראי הקמעוני וכן בשיפור שנרשם בתנאים לתחרות בשוק האשראי הצרכני. עם זאת, הגברת התחרות הינה הליך שאורך זמן ומשלבת מספר מהלכים במקביל. לאור הצעדים שנעשו עד כה נצפה לראות בשנים הקרובות שיפור משמעותי יותר - הן בתנאים לתחרות והן בתחרות בפועל בשוק האשראי הקמעונאי."

 

​​​

​​​