יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2018

יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש אפריל 2018  בסך  115,354 מיליוני דולרים, קיטון בסך של 773 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 32.9% אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).
הקיטון מוסבר ע"י:

 א. העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 182 מיליוני דולרים.

 ב. העברות המגזר הפרטי בסך כ- 37 מיליוני דולרים.

 ג. שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך כ- 578 מיליוני דולרים.

מאידך, הקיטון קוזז על ידי רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 24 מיליוני דולרים. כל הרכישות בוצעו על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את 

ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.   

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

 

 

תאריך

יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז

יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

 

אפריל 2017

11,000

3103,949

1,193

3105,142

 

מאי 2017

11,250

106,163

1,204

107,367

 

יוני 2017

11,390

107,499

1,207

108,706

 

יולי 2017

11,540

3108,733

1,377

3110,110

 

אוגוסט 2017

11,540

109,642

1,378

111,020

 

ספטמבר 2017

11,740

109,678

1,373

111,051

 

אוקטובר 2017

12,000

109,943

1,366

111,309

 

נובמבר 2017

12,000

110,734

1,345

112,079

 

דצמבר 2017

12,000

111,487

31,524

3113,011

 

ינואר 2018

12,000

3116,100

1,522

3117,622

 

פברואר 2018

12,304

3114,783

31,510

3116,293

 

מרץ 2018

12,447

3114,609

1,518

3116,127

 

אפריל 2018

12,471

113,872

1,482

115,354

 

 

איור 1 - רמת יתרות מטבע החוץ ויחס היתרות לתוצר המקומי הגולמי, 2007 עד 2018

עבריתמטח.png

[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.