יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2020

יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש אפריל 2020 בסך 133,539 מיליוני דולרים, גידול בסך של 7,594 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 33.8 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).
הגידול מוסבר על ידי:

 א.רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של כ-727 מיליוני דולרים.

 ב. שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 2,073 מיליוני דולרים.

 ג.העברות הממשלה מחו"ל בסך של כ- 6,484 מיליוני דולרים.

 מאידך, הגידול קוזז בחלקו על ידי העברות המגזר הפרטי בסך של כ- 1,690 מיליוני דולרים.

 

                                                 יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

                                                       מיליוני דולרים

תאריך

יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

אפריל 2019

117,044

1,699

118,743

מאי 2019

116,485

1,639

118,124

יוני 2019

118,460

1,648

120,108

יולי 2019

118,309

1,685

119,994

אוגוסט 2019

3118,134

31,678

119,812

ספטמבר 2019

3117,797

1,672

3119,469

אוקטובר 2019

119,671

1,690

121,361

נובמבר 2019

120,702

1,681

122,383

דצמבר 2019

3124,253

31,761

3126,014

ינואר 2020

3128,234

1,744

3129,978

פברואר 2020

3129,450

1,725

3131,175

מרץ 2020

3124,235

1,710

3125,945

אפריל 2020

131,747

1,792

133,539

 

 [1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.​

​​