צעד נוסף ביישום הרפורמה להגברת התחרות במערכת הפיננסית: הפיקוח על הבנקים מפרסם כללים לאירוח סולקים


הפיקוח על הבנקים פרסם היום טיוטת כללים למקרים שבהם סולק מבקש להתארח על תשתיות מחשוב של סולק אחר. הכללים פורסמו כחלק מיישום הצעדים שנקבעו בחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל.

 

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "אנו מתקדמים ביישום הרפורמה להגברת התחרות במערכת הפיננסית, והיום פרסמנו כללים שיסייעו לפעילותם של  סולקים חדשים. כללי האירוח שפרסמנו, שנוסחו בשיתוף עם משרד האוצר, נועדו להסיר חסמים טכנולוגים לכניסת מתחרים חדשים לשוק הסליקה, הן בשל מגבלת חיבור למערכת התשלומים עד להסבת חלק ניכר מהשוק למערכת החדשה, והן  בשל העובדה שבניית תשתית לצורך סליקה הינה מורכבת ואורכת זמן. לפני כמה חודשים הענקנו רישיון לסולק חדש[1], לאחר ששנים רבות לא ניתן על-ידי בנק ישראל רישיון לשחקן פיננסי חדש, וכללים אלה יסייעו לאותו סולק ויאפשרו לסולקים חדשים להיכנס לשוק, כאשר המטרה הנה הגברת התחרות והוזלה בעמלות הסליקה שמשלמים בתי העסק אשר תאפשר גם הוזלת מחירים לצרכן הסופי.

 

הכללים העיקריים בטיוטה קובעים כי:

·       סולק מארח יעמיד תשתית מחשוב לצורך ביצוע סליקת עסקאות על ידי סולק מתארח.

·       כתנאי לאירוח, על הסולק המתארח לעמוד בהוראות כל דין וכל הסדרה, הרלוונטיות לפעילותו כסולק ויהיו לו תשתיות ותהליכים נאותים לניהול פעילות הסליקה מול לקוחותיו למניעת הלבנת הון ומימון טרור, מניעת הונאות, אבטחת מידע ושירות ללקוח. זאת, על מנת שלא להעמיד בסיכון משמעותי את המשך פעילותו של הסולק המארח.

·       תנאי האירוח יעוגנו בהסכם בין הצדדים שיכלול את כל ההיבטים המהותיים שבאירוח, לרבות התחייבות של הסולק המארח להמשיך ולסלוק לפרק זמן מוגדר, לקוחות של הסולק המתארח, במקרה של ביטול רישיונו של הסולק המתארח או ביטול ההתקשרות בין הסולק המארח לסולק המתארח. הדרישה זו נועדה, בין השאר, לשמור על הרציפות העסקית של פעילות הלקוחות.

·       הצדדים ידווחו למפקחת על הבנקים על מחיר האירוח שהוסכם. במידה ולא הגיעו הצדדים להסכמה לגבי מחיר האירוח, נגידת בנק ישראל תקבע הוראות בעניין המחיר שישלם הסולק המתארח. תנאי זה נועד למנוע מצב לפיו הסולק המארח יקבע מחיר לא סביר על מנת להקשות על כניסת מתחרים חדשים לשוק.

·      כל עוד מספר המסופים (POS) המחוברים למערכת התשלומים הישנה אינו עולה על 50% ממספר המסופים הכולל בישראל, סולק מתארח יוכל להתארח גם אם עסקאותיו אינן מזוהות על ידי הארגון הבינלאומי, ובלבד שהיקף הסליקה השנתי של כלל לקוחותיו  לא יעלה על  4 מיליארד ₪. המגבלה נועדה לצמצם ככל הניתן חשיפת הסולק המארח לסיכונים שונים, היות שכל עוד לא ניתן לזהות את העסקאות של הסולק המתארח הן מיוחסות אליו וכך גם כל הסיכונים הנובעים מעסקאות אלה, כגון סיכוני איסור הלבנת הון.[1] http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/4-4-17.aspx הודעה לעיתונות בדבר מתן רישיון לסולק חדש

 

​​