המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש יולי 2017

08/08/2017
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

להודעה המלאה, גרפים ונתונים


התפתחות שער החליפין – היחלשות השקל מול הדולר ומול האירו במקביל להיחלשות הדולר בעולם

במהלך חודש יולי נחלש השקל מול הדולר בשיעור של 1.8% ונחלש מול האירו בשיעור של 4.7%.

מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ- 3.1%.

בעולם, נחלש הדולר ביולי מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 2.8% מול האירו, ב- 1.0% מול הפאונד הבריטי, וב-1.2%  מול הין היפני; מנגד התחזק הדולר ב-1.1% מול הפרנק השוויצרי.

תנודתיות שע"ח –עליה בסטיית התקן בפועל במקביל לעליה בסטיית התקן הגלומה

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – עלתה החודש בכ- 3.1 נקודת האחוז ועמדה בסוף חודש יולי על 7.5%.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק"  עלתה החודש בכ-0.7 נקודת אחוז ועמדה בסוף יולי על 7.6%.

במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עלו אף הן, ועמדו בסוף החודש על רמה ממוצעת של 8.8% ו- 7.7% בהתאמה (ראה תרשים 4).

סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שער החליפין מייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין.

נפח המסחר בשוק המט"ח– ירידה בנפח המסחר הכולל במקביל לעליה בחלקם של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש יולי הסתכם בכ-154 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-157 מיליארדים בחודש יוני. נפח המסחר היומי הממוצע עלה בכ-3% ועמד על 7.3 מיליארד דולר ביום.

נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש יולי בכ-36 מיליארדי דולרים.  הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה ביולי בכ-30% בהשוואה לחודש יוני.

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש יולי ב- 9.1 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר בחודש יולי עלה בהשוואה ליוני ועמד על כ- 434 מיליוני דולרים.

נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם ביולי בכ- 107 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-120 מיליארדים ביוני.

הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף ירד בכ-7% מחודש שעבר ועמד על 5.1 מיליארדי דולרים ביום.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה ועמד בסוף חודש יולי על כ- 38.6%. העלייה נבעה מגידול בהיקף הפעילות של תושבי חוץ בעסקאות המרה ואופציות.