הוועדה המוניטרית החליטה ב-9 ביולי 2018 להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1%

  • סביבת האינפלציה ממשיכה לעלות בהדרגה, בתמיכת המדיניות המוניטרית המרחיבה, ומתקרבת לתחום יעד יציבות המחירים. האינפלציה ב-12 החודשים שהסתיימו במאי עמדה על 0.5 אחוז, והאינפלציה לפי המדדים המנוכים עדיין נמוכה מהיעד. בציפיות והתחזיות לאינפלציה מהמקורות השונים חלה עלייה מאז החלטת הריבית האחרונה, והן מצויות סמוך לגבול התחתון של היעד או מעט מעליו.
  • לאחר צמיחה מהירה ברבעון הראשון, ברבעון השני צמיחת המשק צפויה להתייצב בקצב התואם את הפוטנציאל. יצוא הסחורות מתמתן בחודשים האחרונים. שוק העבודה הדוק והשכר עולה, על רקע דיווחי החברות על קושי בגיוס עובדים.
  • הנתונים לגבי הכלכלה העולמית מוסיפים להיות חיוביים, אם כי נראה שהצמיחה העולמית מאבדת מעוצמתה. בשבועות האחרונים שב והתגבר הסיכון להחרפת "מלחמת סחר". האינפלציה בארה"ב ממשיכה להתבסס סביב היעד, וה-Fed ממשיך להעלות את הריבית, בשעה שבשאר המשקים המפותחים האינפלציה עולה בהדרגה, והמדיניות המוניטרית ממשיכה להיות מאוד מרחיבה.
  • שער החליפין האפקטיבי שומר על יציבות יחסית; מאז החלטת הריבית האחרונה נרשם פיחות של כאחוז,  לאחר ייסוף בשבועות שקדמו לה.
  • מחירי הדירות ירדו ב-2.4% מאז הגיעו לרמת השיא באוגוסט, בעוד שחלה האצה מסויימת בשכר הדירה. ניכרת האטה משמעותית במספר התחלות הבנייה ובהשקעה בבנייה למגורים.

 

בכוונת הוועדה המוניטרית להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו.

 

לקובץ הנתונים המלווה את ההודעה לחץ כאן​

גרפים ונתונים​

 

סביבת האינפלציה ממשיכה לעלות בהדרגה, בתמיכת המדיניות המוניטרית המרחיבה, ומתקרבת לתחום יעד יציבות המחירים. ב-12 החודשים שהסתיימו במאי נרשמה אינפלציה בשיעור של 0.5%, (איור 1 בקובץ הנתונים המצורף), והאינפלציה על פי המדדים המנוכים מהשפעות זמניות גבוהה יותר, אך עדיין נמוכה מהיעד (איור 2). לאחר שיצא מהחישוב המדד של יוני 2017, שהיה נמוך במיוחד, צפויה עלייה באינפלציה השנתית. האינפלציה במחירי המוצרים הסחירים עדיין שלילית, אך נמצאת במגמת עלייה, בהשפעת עליית מחירי האנרגיה והפיחות מול הדולר; האינפלציה במחירי המוצרים הבלתי סחירים חזרה לעלות בחודשיים האחרונים בהובלת סעיף הדיור (איור 3). מאז החלטת הריבית האחרונה חלה עלייה בציפיות לאינפלציה לשנה מהמקורות השונים (איור 4). הציפיות פורוורד לאינפלציה החל מהשנה השנייה עלו גם הן, והציפיות לטווחים הארוכים נותרו מעוגנות בתוך היעד (איור 5). על פי תחזית חטיבת המחקר, האינפלציה בארבעת הרבעונים הקרובים תגיע ל-1.4%. שער החליפין האפקטיבי שומר על יציבות יחסית; מאז החלטת הריבית האחרונה נרשם פיחות של כאחוז לאחר ייסוף בשבועות שקדמו לה (איור 6).

מאז החלטת הריבית הקודמת עלו תשואות האג"ח הממשלתיות בארץ לעומת ירידות במשקים המפותחים, וצומצם הפער בין התשואה הנומינלית ל-10 שנים על אג"ח של ממשלת ארה"ב לבין התשואה המקבילה בישראל (איור 7). המרווחים בין התשואות על האג"ח התאגידיות לתשואות המקבילות על האג"ח הממשלתיות הוסיפו להתרחב אך עדיין מצויים ברמה נמוכה  (איור 8).

באשר לפעילות הכלכלית, גם האומדן השני לנתוני החשבונאות הלאומית מעיד כי ברבעון הראשון של 2018 הוסיפה הפעילות הכלכלית להתרחב בקצב נאה (איור 11), ואף מעט מעל לפוטנציאל, אם כי הנתונים שיקפו בחלקם את ההשפעה של יבוא מוגבר של כלי רכב ברבעון זה, ומנגד, קצב הצמיחה של היצוא ושל ההשקעה עודכן כלפי מטה. אינדיקטורים  לפעילות ברבעון השני מלמדים על האטה מסויימת בקצב הצמיחה; על פי נתונים ראשוניים של סקר החברות, קצב הצמיחה ברבעון השני היה בסביבת הקצב הפוטנציאלי (איור 12); המדד המשולב לחודש מאי עלה ב-0.25%, נמוך מעט מקצב העלייה בחודשים שקדמו, ומדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים ירד במאי, ומצוי מעט מתחת לגבול המבחין בין התרחבות להתכווצות. יצוא הסחורות מתמתן בחודשים האחרונים (איור 14). שוק העבודה מוסיף להיות הדוק: שיעור האבטלה נותר ברמה נמוכה מאוד ושיעורי ההשתתפות והתעסוקה נותרו ברמות גבוהות (איור 15). השכר ממשיך לעלות בקצב גבוה (איור 17), על רקע הביקוש הער לעובדים ודיווחי החברות על מגבלת גיוס עובדים. עליית השכר משתקפת בהמשך הגידול של עלות העבודה ליחידת תוצר. על פי הערכת חטיבת המחקר, התוצר צפוי לצמוח בשיעור של 3.7% ב-2018 ו-3.5% ב-2019.

מחירי הדירות התייצבו בחודשיים האחרונים שעבורם התפרסמו נתונים (פברואר ומארס) לאחר שירדו ב-2.4%  מרמת השיא ששררה באוגוסט אשתקד (איור 9). לעומת זאת, שיעור העלייה השנתי של מחירי השכירות (בחוזים חדשים ומתחדשים) המשיך לעלות במאי, והגיע ל-2.9%. ניכרת האטה משמעותית במספר התחלות הבנייה ובהשקעה בבנייה למגורים. נמשכת העלייה בהיקף נטילת משכנתאות חדשות וריבית המשכנתאות נותרה יציבה לאחר שבמהלך 2017 היא ירדה (איור 10).

הנתונים לגבי הכלכלה העולמית מוסיפים להיות חיוביים, אם כי נראה שהצמיחה מאבדת מעוצמתה. בתי ההשקעות השונים עדכנו מעט כלפי מטה את תחזיות הצמיחה במשקים העיקריים (איור 18),  קצב צמיחת הסחר העולמי מאט בחודשים האחרונים (איור 19), והירידה במדד מנהלי הרכש הגלובליים מאותתת על היחלשות המומנטום. בשבועות האחרונים שב והתגבר הסיכון להחרפת "מלחמת סחר" וגבר המתח הפוליטי באירופה. בשוקי המניות של המשקים המפותחים נרשמה יציבות, לעומת ירידות במשקים המתעוררים (איור 23). האינפלציה בארה"ב ממשיכה להתבסס סביב היעד בשעה שבשאר המשקים המפותחים היא עודנה מתונה אך עולה בהדרגה (איור 20). המשק האמריקאי מצוי בקרבת תעסוקה מלאה תוך עלייה הדרגתית בשכר; גם ברבעון השני מסתמן עד כה קצב צמיחה גבוה. ה-Fed ממשיך בתוואי העלאות הריבית; הוא העלה אותה החודש, וצפוי להעלותה עוד פעמיים במהלך 2018. באירופה, לאחר צמיחה מתונה ברבעון הראשון, גם נתוני המקרו לרבעון השני מצביעים על צמיחה מתונה; ה-ECB הודיע על תכנית להפסקת רכישות האג"ח בסוף 2018,  אך נוסח הודעתו הביא לכך שלא צפויה העלאה בריבית לפני הסתיו של 2019.  המדיניות המוניטרית ביפן מוסיפה להיות מאוד מרחיבה. במשקים המתעוררים חל גידול בסיכון הפיננסי שהתבטא בסנטימנט שלילי בשוקי ההון, ויציאות הון והיחלשות המטבעות שנבעו מעליית התשואות בארה"ב. מחיר הנפט הוסיף לעלות וחלה ירידה במחירי הסחורות (איור 21).

 

סיכום הדיונים המוניטריים שהתקיימו לקראת החלטת ריבית זו יפורסם ב-23/07/2018. החלטת הריבית הבאה תתפרסם ביום רביעי, ה-29/08/2018, בשעה 16:00. 

​​