המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש מרץ 2017

09/04/2017
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל מול הדולר במקביל להיחלשות הדולר בעולם

במהלך חודש מרץ התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 0.7% ונחלש מול האירו בשיעור של 0.1%.

מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.4%.

בעולם, נחלש הדולר במרץ מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 0.7% מול האירו, ב- 0.3% מול הין היפני, ב-0.4%  מול הפרנק השוויצרי ו- בכ- 0.1% מול הפאונד הבריטי.

תנודתיות שע"ח –עליה בסטיית התקן בפועל במקביל לעליה בסטיית התקן הגלומה

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – עלתה החודש בכ- 4.9 נקודת האחוז ועמדה בסוף חודש מרץ על 8.8%.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק"  עלתה החודש בכ-1 נקודת אחוז ועמדה בסוף מרץ על 8.1%.

לעומת זאת, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים ירדו, ועמדו בסוף החודש על רמה ממוצעת של 10.2% ו- 8.8% בהתאמה (ראה תרשים 4).

סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שער החליפין מייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין.

נפח המסחר בשוק המט"ח– עליה בנפח המסחר הכולל במקביל לעליה בחלקם של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש מרץ הסתכם בכ-179 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-146 מיליארדים בחודש פברואר. נפח המסחר היומי הממוצע עלה בכ-11% ועמד על 8.1 מיליארד דולר ביום.

נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש מרץ בכ-36 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה לא השתנה מחודש קודם ועמד על 1.6 מיליארדי דולרים ביום.

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש מרץ ב- 9.3 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי בחודש מרץ עלה ב- 10% בהשוואה לפברואר ועמד על כ- 425 מיליוני דולרים.

נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם במרץ בכ- 134 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-106 מיליארדים בפברואר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ-15% מחודש שעבר ועמד על 6.1 מיליארדי דולרים ביום.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה ועמד בסוף חודש מרץ על כ- 37.5%. העלייה נבעה מגידול בהיקף הפעילות של תושבי חוץ בעסקאות המרה, אופציות והחלף.


להודעה המלאה כולל גרפים ונתונים


לגיליון אקסל, גרפים ונתונים​