שוק מטבע החוץ בחודש מאי 2013

09/06/2013

להודעה זו במלואה כמסמך Word

לנתונים

 
התפתחות שער החליפין   היחלשות השקל  מול הדולר במקביל להתחזקות הדולר בעולם.

במהלך חודש מאי נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ- 2.5%, מול האירו השקל נחלש בשיעור של כ- 2.2%;  מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ- 1.4%.

במקביל, הדולר התחזק במאי גם מול המטבעות העיקריים -  בכ- 1.8% מול הפרנק השוויצרי, בכ- 0.3% מול האירו ובכ- 2% מול הפאונד הבריטי. 

תנודתיות שע"ח – עלייה חדה בסטיית התקן בפועל  במקביל לעלייה מתונה בסטיית התקן הגלומה.

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עלתה החודש בחדות בכ-4 נקודות אחוז ועמדה בסוף מאי על   8.3%, בהשוואה ל-4% בחודש אפריל.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עלתה במעט ועמדה בסוף מאי על 8.5%, בהשוואה ל-8.3% באפריל.
סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עלו אף הן, ועמדו בחודש מאי ברמה ממוצעת של 8.7%  ו- 8.9% בהתאמה, בהשוואה ל- 8.5% ו-8.2% בהתאמה בחודש אפריל.
נפח המסחר בשוק המט"ח – ירידה בנפח המסחר היומי הממוצע, בעיקר כתוצאה מירידה חדה של כ- 34% בנפח עסקאות ההחלף של תושבי חוץ. ירידה זו קוזזה בחלקה בעלייה בנפח עסקאות ההמרה.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש מאי הסתכם בכ-93 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-92  מיליארד בחודש אפריל. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ- 4% בחודש מאי ועמד על כ- 4.4 מיליארדי דולר ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש מאי בכ-39 מיליארד דולר בהשוואה לכ-31 מיליארד דולר באפריל. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה במאי בכ-19% בהשוואה לחודש אפריל. במהלך חודש מאי רכש בנק ישראל  520 מיליון דולר בעסקאות המרה[1], מתוכם 230 מיליונים נרכשו במסגרת תכנית הרכישות שנועדה לקזז את השפעת הפקת הגז על שער החליפין.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש מאי בכ- 14.4 מיליארד דולר, הממוצע היומי בחודש מאי עלה בכ- 32% בהשוואה לאפריל ועמד על כ- 686 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש מאי בכ- 38 מיליארד דולר, הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף ירד בכ- 27% בעיקר בעסקאות של תושבי חוץ.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד החודש  בכ- 4 נקודות אחוז ועמד בסוף מאי  על כ- 40%: ירידה חדה נרשמה במאי בחלקם של תושבי חוץ בעסקות החלף (ירידה של 7 נקודות אחוז), מנגד, חלה עלייה של כ-1 נקודות אחוז בחלקם בעסקאות ההמרה.


[1] נתון זה מבטא עסקאות לפי יום קשירה ולא לפי יום ערך. לפיכך הנתון אינו זהה לנתון שפורסם בהודעה על יתרות המט"ח. ההפרש נובע מעסקאות רכישת מט"ח בסך של כ- 430 מיליון דולר שנקשרו ביומיים האחרונים של אפריל אך תאריך הערך שלהן חל במאי.