יתרות מטבע חוץ לחודש אוקטובר 1997

02/11/1997
מבנק ישראל נמסר היום, כי יתרות מטבע חוץ הסתכמו בסוף חודש אוקטובר  1997ב- 19,319 מיליוני דולר, עלייה של 346 מיליון דולר לעומת סוף חודש ספטמבר.
 
השינוי ביתרות במהלך חודש אוקטובר הושפע מגורמים שונים, וביניהם: פעילות הממשלה - בעיקר תקבולי הפרטה שקוזזו בחלקם בתשלומי הממשלה לחו"ל; הכנסות בנק ישראל - ריבית והפרשי שער על היתרות; וגידול מסוים בפיקדונות הבנקים בבנק ישראל.